Balans per 31 december 2019

Bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2019

Bedragen in €

Kasstroomoverzicht over 2019

Bedragen in €

Toelichting bij de jaarrekening

1          Algemene toelichting

 

Activiteiten

De activiteiten van het fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

 

Vestigingsadres

Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

 

Verbonden partijen

Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat twee van de vier bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.

 

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

 

 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en passiva en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

 

Schattingen

De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

 

Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld.

 

 

2          Grondslagen van de waardering van activa en passiva

 

De jaarrekening 2019 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Reserves en fondsen

Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

 

Verplichtingen inzake toegezegde donaties

Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

 

De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.

 

De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 

Operationele leasing

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

 

 

3          Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

 

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

 

De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

 

De baten bestaan uit de vergoeding die Fonds 21 ontvangt van stichting Beheer SNS REAAL voor de uitvoering van haar activiteiten. De baten worden verantwoord ter hoogte van de jaarlijkse bestedingen (bestedingen aan de doestelling en uitvoeringkosten eigen organisatie). Derhalve zijn jaarlijks de lasten gelijk aan de baten.

 

Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als baten in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

 

 

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

 

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

 

Pensioenlasten

Fonds 21 heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 valt onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het Pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds SNS REAAL, die de pensioenregeling uitvoert voor de werkgevers de Volksbank en VIVAT. Fonds 21 is aangemerkt als aangesloten werkgever. De afspraken zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst die Pensioenfonds SNS REAAL heeft gesloten met Fonds 21.

 

De pensioenregeling betreft een (voorwaardelijke) middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer.

 

Het Bestuur van het Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald.

 

De dekkingsgraad van Pensioenfonds SNS REAAL bedraagt ultimo 2019 111,5% (DG UFR, voorgeschreven door DNB, 2018 109,7%)) hetgeen hoger is dan de wettelijk vereiste minimale dekkingsgraad van 104,3%. Het betreft de voorlopige cijfers van Pensioenfonds SNS REAAL.

 

 

Rente en bankkosten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

4          Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven. Het verloop is als volgt:

5          Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds. Het verloop is als volgt:

 

6          Vorderingen en overlopende activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. Van de vordering heeft  € 1.384.650 een langlopend karakter. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21. Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

Overige vorderingen

De overige vorderingen en vooruitbetaalde posten bestaan uit de huur van het eerste kwartaal 2020 en de vordering op het Pensioenfonds SNS REAAL voor de teveel betaalde pensioenpremie in 2019.

 

7          Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden, met uitzondering van de bankgarantie ad

€ 21.669 afgegeven voor de huurovereenkomst met Creative Valley.

 

8          Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2020 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

 

9          Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2020 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

 

10           Belastingen en premies

11        Overige kortlopende schulden

De overige te betalen posten bestaan onder andere uit de reserveringen voor het jaarverslag, de accountantskosten en de verlofuren.

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 

Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. In de overeenkomst die Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 hebben afgesloten zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van

Fonds 21.

 

Huurverplichtingen

Het bureau van het fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van € 93.100 per jaar. Hiervoor is als zekerheidsstelling een bankgarantie afgegeven zoals vermeld in de toelichting op de liquide middelen.

 

De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt:

Operationele leasing

Er wordt een auto en een copier geleased met als expiratiedata respectievelijk 18 december 2020 en 31 maart 2024.

 

De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

12        Baten

 

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2019 te vergoeden.

 

 

13        Besteding aan de doelstelling

14        Uitvoeringskosten eigen organisatie

De verwachte omvang van het medewerkersbestand voor 2020 is 9,2 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

 

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder ‘Kosten bestuur en commissies’ voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

 

Kosten bestuur en commissies

Bestuurders ontvangen een vast bedrag per jaar en een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.

 

Commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn.

 

 

Accountants- en advieskosten

De accountants- en advieskosten zijn gedaald door lagere uitgaven voor juridische advieskosten (invloed € 16.000). Daarentegen stegen de kosten voor de jaarrekeningcontrole met circa € 5.000.

 

 

Automatiseringskosten

De kosten voor automatisering stegen ten opzichte van 2018 met ruim € 8.000 als gevolg van een update van het softwareprogramma voor de financiële- en projectadministratie, die eenmaal per twee jaar plaatsvindt.

 

 

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten daalden, doordat de website in 2019 geheel is afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten hiervoor circa € 15.000 lager uitkwamen dan in 2018. Voorts is een deel van de inventaris en de software in 2019 geheel afgeschreven (invloed circa

€ 6.000).

 

 

Onderzoekskosten

De twee pilots die Fonds 21 heeft uitgevoerd in het kader van impactmeting, zijn in 2018 succesvol afgerond. In 2019 zijn nog kosten gemaakt ter definitieve afronding van dit project. Daarom zijn de kosten ten opzichte van 2018 sterk gedaald.

 

 

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en vastgesteld door het bestuur op 19 maart 2020.

 

 

mr. E.H. Swaab                                                                  

Voorzitter

 

mr. N. Albayrak                                                                             

Vicevoorzitter

 

drs. A.H.A. Hoevenaars                         

Bestuurslid

 

drs. J.M. Overmeer

Bestuurslid

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De statuten bevatten geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming. Door de aard van de organisatie zijn de baten en lasten over het boekjaar aan elkaar gelijk. Met inachtneming van voorgaande heeft het bestuur de jaarrekening in haar vergadering van 19 maart 2020 vastgesteld.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2019 is het Coronavirus uitgebroken, dat grote gevolgen heeft voor onder meer diverse instellingen in de sectoren waar Fonds 21 actief in is. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de gevolgen van het Coronavirus geen impact op de continuïteit en jaarrekening 2019 van Fonds 21 hebben. De gevolgen hiervan voor de jaarrekening 2020 van Fonds 21 zijn door het bestuur op dit moment niet in te schatten.

 

Sluiten
Interview

Gaudeamus Muziekweek: Nieuwe geluiden van de 21e eeuw

Gaudeamus Muziekweek: Nieuwe geluiden van de 21e eeuw

Al 75 jaar is Gaudeamus Muziekweek het podium voor muziekpioniers. Wat in 1945 begon als huisconcert met nieuwe muziek in Huize Gaudeamus in Bilthoven, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een toonaangevend festival met duizenden bezoekers. Het publiek van nu legt niet alleen in de zalen van TivoliVredenburg hun oor te luister bij nieuwe geluiden. Door te kiezen voor ongebruikelijke locaties en presentatievormen lukt het Gaudeamus om een jong publiek te bereiken. Henk Heuvelmans, directeur Stichting Gaudeamus: “Zo proberen wij de drempel naar actuele muziek te verlagen en een groot publiek kennis te laten maken met de geluiden van de 21e eeuw.”

 

Dit oudste muziekfestival van Nederland presenteert, stimuleert en ondersteunt de nieuwste muziek van jonge makers. Heuvelmans: “Al die jaren houden we ons bezig met de muziek van nu. De Mozarts van nu. Al heeft de nieuwe generatie makers nu veel meer mogelijkheden dan hij destijds had. Nu gebruiken ze elektronica, beweging, verrassende opstellingen. Er is een enorme veelzijdigheid, diversiteit en kwaliteit aan werk en aan muziekpioniers. Ook op internationaal niveau.”

 

Wij kiezen op kwaliteit, maar bieden ook kansen door te selecteren op iets waarvan we nog niet weten hoe het gaat lopen.

Henk Heuvelmans

Stimuleren van jonge carrières

Om die vernieuwing te stimuleren en in beweging te houden, geeft de stichting naast het jaarlijkse festival, ook compositie-opdrachten, reikt ze de Gaudeamus Award uit en organiseert ze concertreeksen en residenties. “Als we een componist helpen, dan wordt deze misschien wel docent of leider van een festival. Zo wordt de inspiratie en kennis vanzelf doorgegeven. Een stimulans voor nieuwe makers. Door de jaren heen hebben we een enorm netwerk opgebouwd. Omdat we zo’n uniek festival zijn, komen er veel mensen vanzelf op ons af. Zo horen we ook vanzelf wat er allemaal aan nieuwe geluiden wordt gemaakt.”

 

Dat wil niet zeggen dat iedereen deel kan nemen. Voor de prijsvraag bijvoorbeeld moet men onder de 35 jaar oud zijn en al een dossier hebben opgebouwd. Zo laat je zien dat je het vak beheerst en al enige ervaring hebt. “Wij kiezen op kwaliteit, maar bieden ook kansen door te selecteren op iets waarvan we nog niet weten hoe het gaat lopen.”

 

 

Eerst gehoord worden

En wat vindt het publiek ervan? “Dat is altijd weer een verrassing. Muziek moet toch eerst gehoord worden voordat je er een oordeel over kunt geven. Daarnaast kun je muziek van nu natuurlijk nog nergens mee vergelijken. Een première is in de nieuwe muziek daarom altijd spannend. Maar we weten dat de mensen die wij vragen goed zijn en dat er op het festival een nieuwsgierig publiek is dat zich graag laat verrassen.” Zonder genres, labels of hokjes, in een typische festivalsfeer.

 

Fonds 21 steunt Gaudeamus Muziekweek met een meerjarige toekenning voor 2019 en 2020 van in totaal € 100.000.

 

https://gaudeamus.nl/

 

 

Interview

‘De Tranen van Eros’ in het Centraal Museum

‘De Tranen van Eros’ in het Centraal Museum

Hij was opzichter-tekenaar bij de Nederlandse Spoorwegen, maar in zijn leven daarnaast groeide Johannes Hendrikus (Joop) Moesman (1909-1988) uit tot de enige erkende Nederlandse surrealist. Moesmans fascinatie voor deze stroming werd aangewakkerd door de manier waarop de surrealisten uit zijn tijd, zoals Dalí, Ernst en Magritte zich verzetten tegen de preutse moraal van hun tijd en de traditionele man-vrouwverhoudingen.  

 

Met als alibi dat de beelden uit het onderbewuste komen – en dat je er dus niets aan kunt doen – greep Moesman de kans om zijn seksuele fantasieën in zijn schilderijen uit te leven. Moesman ging er gretig mee aan de slag, in een tijd dat daar, zéker in Nederland, een groot taboe op rustte. Wie was hij? Hoe werd hij geïnspireerd door de surrealisten van zijn tijd? Bijna honderd jaar na de geboorte van de stroming leven we in het #MeToo-tijdperk met verschuivende machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Het Centraal Museum toont bijna het gehele oeuvre van Moesman, maar kiest daarnaast ook voor werk van vrouwelijke surrealisten en hedendaagse kunstenaars.

 

Zoektocht

Bart Rutten, directeur Centraal Museum: “In het kader van de manifestatie MoesMania in 2020 in Utrecht, werd het Centraal Museum een aantal jaar geleden benaderd door Felix Visser, de stiefzoon van Joop Moesman. Als museum waren en zijn wij hoeder van een groot deel van zijn oeuvre, en wilden we hem ook internationaal positioneren en vergelijken met andere surrealisten. Wat fascineerde hen zo? En hoe zat het met vrouwelijke surrealisten? Samen met curator Nina Folkersma gingen we op zoek. Dit was het moment om bruiklenen van Moesman en beroemde tijdgenoten naar Utrecht te halen, maar ook om voor het eerst zoveel werk van onbekendere, vrouwelijke surrealisten bij elkaar te brengen. Fonds 21 was de eerste partner die het project steunde.

 

Moesmans werk was (en is) controversieel. In het werk dat hij maakte zit een obsceniteit die niet door iedereen gewaardeerd werd. Wat waren onder surrealisten de opvattingen over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’? Hoe keken vrouwelijke surrealisten naar erotiek en seksualiteit? En hoe kijken wij vandaag de dag naar hun visies?”

Moesman, vrouwelijke surrealisten en hedendaagse praktijken

Rutten: “‘De Tranen van Eros’ bestaat eigenlijk uit drie tentoonstellingen. Ten eerste is het een retrospectief van het werk van Moesman geplaatst in de context van zijn tijdgenoten. Ten tweede toont  de tentoonstelling het werk van vrouwelijke surrealisten zoals Leonora Carrington, Leonor Fini, Dorothea Tanning en Unica Zürn. Tenslotte wordt er een verbinding gelegd met de hedendaagse kijk op het thema met werk van onder meer Vivianne Sassen, Sarah Lucas en Gillian Wearing en Paul Kooiker.

 

De totstandkoming van deze tentoonstelling is een heel proces geweest, waar steeds weer iets aan werd toegevoegd en aangescherpt tot het gewenste ambitieniveau werd gehaald dat we voor ogen hadden. Het is een groeiproces waar de bijdrage van Fonds 21 bij motiveert. Het vroeg veel onderzoek, lobbywerk en leunt op een schat aan ideeën. Als alles dan samenkomt, zie je het gelaagde en complexe verhaal. En dat wordt door het publiek goed ontvangen.”

 

Fonds 21 steunt ‘De Tranen van Eros’ met een toekenning van € 35.000.

Interview

Young Impact: De wereld positief veranderen

Young Impact: De wereld positief veranderen

Hoe plaats je zonnepanelen op het dak van je school? Hoe stop je pesten? En hoe help je daklozen in jouw stad aan eten? Jongeren hebben vaak een goed oog voor wat ze in deze wereld anders zouden willen zien, maar hoe kunnen zij met hun ideeën invloed uitoefenen op de wereld om hen heen? Young Impact helpt ze op weg en geeft ze een duwtje in de juiste richting. Fonds 21 draagt bij aan het scholenprogramma van Young Impact dat bestaat uit workshops en een lesprogramma.

 

Patrick Anthonissen, oprichter en directeur van Young Impact: “Jongeren willen wel graag meedoen en meedenken in het opzetten van maatschappelijke initiatieven, maar er is weinig aandacht voor ze. Ze missen het netwerk en de kennis om te weten waar ze moeten zijn, of wat de mogelijkheden zijn om een steentje bij te dragen. In onze samenleving is er veel veranderd, dat zien ze. Wij inspireren jongeren om hun talenten in te zetten en zo de wereld wat mooier te maken. Ze hebben op deze leeftijd ook al invloed op hun omgeving, maar dat zien ze niet altijd. En als ze het zien, weten ze niet altijd hoe ze iets aan moeten pakken. Met meer mensen en de juiste tools kun je ook meer impact maken.”

 

Sneeuwbaleffect

Young Impact heeft in de vier jaar dat het bestaat zelf ook al veel impact gemaakt. Met maar liefst 175 deelnemende scholen en instellingen zijn ze overal in het land te vinden. Het scholenprogramma begint met een kick-off op alle deelnemende scholen. Deze kick-off wordt verzorgd door jonge trainers (tussen de 20 en 30 jaar) van Young Impact. Tijdens dit event worden dertig jongeren geselecteerd die vervolgens door twee Young Impact-trainers worden opgeleid tot ambassadeur. De ambassadeurs krijgen workshops over leiderschap en over het organiseren van projecten. Daarna vormen zij het aanspreekpunt voor de deelnemers van het lesprogramma. Scholieren ontdekken zo welke talenten zij hebben en hoe ze hun kwaliteiten en interesses kunnen omzetten in positieve acties, de zogenaamde challenges. Voorbeelden hiervan zijn brownies bakken en uitdelen aan daklozen, een Instagramactie opzetten tegen pesten of een opruimactie van zwerfvuil in de wijk. Alle ideeën worden gebundeld op een website verzameld, waar jongeren vervolgens op kunnen reageren. Het project eindigt met de Young Impact Day, de afsluiter van het scholenprogramma.

 

Vlammetje aansteken

Anthonissen: “Het is zo simpel om het vlammetje van binnen aan te steken. Als je echt iets gaat doen, krijg je daar een goed gevoel van over jezelf en over de ander. Het is een simpele formule, maar een met blijvende invloed. Het begint bij bewustwording. Daarna komt het ondernemerschap.”

 

Deelnemer: "Voor mij was deelname aan dit project een hele grote stap en een drempel, maar door toch mee te doen, heb ik mezelf overtroffen. Ik durfde echt iets op te starten en het gewoon te gaan doen. Nooit gedacht dat ik het zover zou brengen."

Ik durfde echt iets op te starten en het gewoon te gaan doen. Nooit gedacht dat ik het zover zou brengen.

Deelnemer

Grote impact met een waardevol gebaar

Deelnemer: “De workshop vergeet ik nooit meer. Ik heb er een warm gevoel van gekregen. Het was zo mooi om te zien dat zoveel jongeren verschil willen maken in mijn stad. Impact willen maken in de maatschappij. Niet morgen, maar liefst vandaag nog. Krijg daar heel veel energie van. Je hoeft niet een grote uitdaging te hebben om impact te maken, dat kan ook klein. Als je maar geniet.”

 

Anthonissen: “Dankzij Fonds 21 kunnen wij dit doen. Zij zijn voor ons een belangrijke partner. Onmisbaar. Zij geloven in ons ook al bestaan we pas vier jaar. Wij denken groot en willen zoveel mogelijk jongeren bereiken.”

 

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij met een toekenning van € 200.000 voor twee jaar.

 

https://youngimpact.nl/

Interview

Young in Prison: Verbeeldingskracht geeft perspectief

Young in Prison: Verbeeldingskracht geeft perspectief

Jaarlijks verblijven in Nederland zo’n duizend jongeren tussen de 14 en 21 jaar in Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s). Hoe kun je in die omgeving goed gedijen als een gevoel van gebrek aan perspectief op de loer ligt? Directeur Jaap van der Spek, Young in Prison Nederland: “Wij willen dat de jongeren die hier zijn, er beter uit komen dan dat ze erin gaan. Dat is niet vanzelfsprekend, maar we geloven in ze.” Met het project Creativiteit Bevrijdt brengt Young In Prison creatieve programma’s zowel achter de muren van de instellingen als na gevangenschap. Met een positief effect.

 

Creativiteit Bevrijdt bestaat uit drie programma’s die in elkaar overvloeien. Een workshoptraject urban arts en sport. Een mentor-buddyprogramma, waarbij de mentor na vrijlating zo lang mogelijk betrokken blijft. En tenslotte een leiderschapsprogramma voor jongeren die net vrij zijn of op onbegeleid verlof gaan waarin training en advies aan professionals en beleidsmakers centraal staan.

 

In beweging komen

Young in Prison gelooft in het potentieel van deze kwetsbare groep jongeren, ook al moet de energie soms van ver komen. Van der Spek: “Ze zitten op een moeilijke plek. De basis van ons programma is dat ze desondanks zelf actief dingen in gang moeten zetten. Ze zitten op een plek waar ze niet willen zijn, maar toch krijgen we ze in beweging. Wij komen met toffe mensen binnen. Rolmodellen die heel goed zijn in hun eigen discipline. Die iets moois voor ze willen neerzetten. Kunstenaars. Vakmensen met veel kennis en ervaring. Artiesten die affiniteit met de doelgroep hebben en iets positiefs komen brengen.

 

Als ik straks de gevangenis verlaten heb, zal het certificaat mij herinneren aan mijn prestatie.

Deelnemer

Verbeeldingskracht

Young in Prison ontwikkelt zich constant door. Naast de creatieve workshops, zijn er plannen om dit te combineren met mindfulness. Ook over een combinatie van filosofie, theater en storytelling wordt nagedacht. “Met elkaar proberen we te bedenken hoe we de trajecten nog mooier kunnen maken. We willen dat de jongeren zich niet alleen verbonden voelen, maar ook hun eigen autonomie leren kennen. Kunst kent geen regels, maar van de keuzes die je maakt als je kunst maakt, kun je veel leren.”

 

Dat laatste is een bijzondere weg. Er is vaak minder zelfvertrouwen dan je in eerste instantie ziet. Vooruitkijken maakt vanuit die positie vaak angstig. Kan je wel meer dan je al deed? Welke risico’s zijn er? Van der Spek: “In zo’n situatie verwar je de verbeelding vaak met de situatie daarvoor. Maar verbeelding gaat juist over hoe het ook had kunnen zijn. Waar leidt het nieuwe naartoe? Wij willen ze daarin steviger maken en dingen aandragen die daarbij helpen. Als je plezier hebt, dan krijg je weer zin om vooruit te kijken en te ontdekken ‘Dit ben ik ook.’”

 

Deelnemer: "Het moment dat ze me mijn diploma overhandigden, kreeg ik een grote glimlach op mijn gezicht. Als ik straks de gevangenis verlaten heb, zal het certificaat mij herinneren aan mijn prestatie. En dat er mensen waren die zagen dat ik mijn diploma kreeg."

 

Met het project Creativiteit Bevrijdt zet Young In Prison kunst en cultuur in als middel om de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten en impact op hun leven te maken. Daarmee raakt het project aan twee pijlers van Fonds 21: Jongeren en Maatschappij en Kunst en Cultuur.

Fonds 21 steunt Creativiteit Bevrijdt met een meerjarige toekenning voor 2020 en 2021 van € 110.000.

 

https://www.younginprison.org/

Interview

Trojan Wars: mbo aan zet

Trojan Wars: mbo aan zet

Met Trojan Wars, een verpletterende bingewatch-marathon geïnspireerd op de Ilias, zet Het Nationale Theater (HNT) niet alleen een indrukwekkende totaalervaring neer voor het publiek, maar biedt het ook een bijzondere ervaring voor mbo-studenten. Bijzonder aan dit project is dat de artistiek-inhoudelijke invulling van de voorstelling vanaf het begin hand in hand ging met het ontwikkelen van het educatieprogramma. Het resultaat is een educatietraject voor mbo-studenten dat volledig is geïntegreerd in de voorstelling. En dat is een noviteit in de ontwikkeling van kunsteducatie voor mbo’ers. HNT wilde voor deze doelgroep iets structureels doen in plaats van af en toe een project. Leo Sterrenburg, manager educatie en interactie Het Nationale Theater: “Dankzij de steun van Fonds 21 konden we onderzoeken of dit goed werkt.” De studenten zijn enorm enthousiast.

 

Caitlin – student Dutch Academy of Performing Arts (DAPA)| ROC Mondriaan: “Samen met de acteurs en theaterdocenten hebben wij in korte tijd iets super gaafs gemaakt. Je wordt niet alleen meegenomen in het verhaal, maar je wordt ook echt aan het denken gezet. Vaak razen we zo door het leven dat we de kleine dingen wel eens vergeten. Niet alles is vanzelfsprekend. Want stel je voor dat het oorlog is. En dat het ontbijten met je moeder, het reizen met de trein of naar de bioscoop met je vriend/vriendin niet meer vanzelfsprekend is?”

 

Project met een groot en duurzaam bereik

Mbo-studenten komen in hun dagelijks leven relatief weinig in aanraking met kunst. Ook zijn er nog te weinig educatieprojecten die zich specifiek richten op deze groep. Sterrenburg: “Het is de grootste groep studenten in Nederland. We wilden veel doen, maar hoe? Met Trojan Wars is het gelukt om het leven op school en de realiteit van het theater samen te brengen. Onze educatie en artistieke processen gaan hand in hand. Negen professionele acteurs spelen de dragende rollen, per stad is er een groep jongeren die een avond meespelen. Het koor in de voorstelling bestaat uit een mbo-crew: tien tot artiest opgeleide studenten die een contract hebben gekregen en iedere dag meespelen. Ook gaan er veertig mbo-artiest studenten langs allerlei scholen om workshops te geven. De voorstelling begint dus al op school, het zogenaamde deel 0. De periode dat deze studenten bij Het Nationale Theater kind aan huis zijn, leren ze ook het theaterbedrijf goed kennen. Wij bieden dan ook masterclasses en workshops aan, bijvoorbeeld op gebied van techniek en marketing.”

 

Trojan Wars geeft de mbo-studenten context. Wat zie je? Waarom is iemand als Othello belangrijk in deze tijd, in jouw leven? En wat zegt dat over jezelf? Bij Trojan Wars begint die reflectie al voor de voorstelling: op de scholen.

 

Sterrenburg: “Het eerste project dat we konden ontwikkelen dankzij een bijdrage van Fonds 21 ‘Maak een voorstelling van jezelf’ heeft ons veel geleerd. Het was niet altijd makkelijk, want de mbo-artiest studenten voelden zich kwetsbaar en moesten voor hun eigen peers dingen doen waar ze ook op afgerekend konden worden. Nu bereiden we ze daar beter op voor. Het resultaat is fantastisch. Ze hebben elke dag zin en staan er allemaal. Ze komen zelf met ideeën en willen dingen zelf maken. Te gek! Je ziet echt goed wat cultuureducatie kan betekenen voor persoonsontwikkeling van mensen.”

 

Iris – student DAPA | ROC Mondriaan: “Het repetitieproces van Trojan Wars is tot nu toe heel erg tof en leerzaam geweest! We zijn drie weken lang echt mega hard aan de slag gegaan. Heel leerzaam vond ik dat we in de repetities een goede uitleg kregen over hoe we dingen het beste konden overbrengen naar de jongeren in de klas. Ook erg fijn dat we alles met z’n allen doen - we voelen echt als een hechte groep!”

 

Fonds 21 steunt Trojan Wars van Het Nationale Theater vanuit de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers met € 40.000.

 

N.B. Op 14 maart 2020 zou de voorstelling Trojan Wars in première zijn gegaan in de Koninklijke Schouwburg. Door de restricties rondom het Coronavirus werd twee dagen hiervoor de hele tour afgezegd. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de voorstelling te verplaatsen inclusief het educatieve programma in samenwerking met het mbo. Periode en data worden later bekend gemaakt.

 

Interview

Summer Dance Forever over publieksonderzoek

Summer Dance Forever over publieksonderzoek

Summer Dance Forever in Amsterdam is een van de belangrijkste urban dansfestivals ter wereld. Het festival trekt een jong en cultureel divers publiek uit alle delen van Nederland en ver daarbuiten. Summer Dance Forever presenteert urban dans in de volle breedte met makers en dansers die tot de absolute wereldtop behoren. Naast battles in Paradiso waarin dansers het tegen elkaar opnemen, clubnachten en workshops vormen de Stadsschouwburg Amsterdam, DeLaMar Theater, Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Melkweg zes avonden lang het podium voor het genre. Maar wat beweegt de bezoekers om naar het festival te komen? Wat zoeken ze nog? Voor zakelijk leider Luc Deleau een goede reden om hier onderzoek naar te doen. Die kans kreeg het festival toen het kon deelnemen aan onze pilot Publieksonderzoek.

Luc Deleau: 'Met hulp van Fonds 21 hebben we een stap kunnen maken om een publieksonderzoek op te zetten en uit te voeren. Toen we over de pilot hoorden, hebben we meteen actie ondernomen. De behoefte aan meer inzicht in de verschillende publieksgroepen is bij ons behoorlijk groot. Wie is ons publiek? Wat willen ze het liefste zien? Welke taal spreken ze?'

Festival blijft groeien

Deleau: 'Wat opvalt is dat het publiek van het festival heel loyaal is. Velen komen elk jaar terug, ook komen er steeds meer bezoekers bij. Summer Dance Forever is inmiddels uitgegroeid tot een festival dat veel betekenis heeft gekregen in de danswereld. Mensen komen van over de hele wereld; voor velen is het een van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Dat resulteert in een zaal vol enthousiaste deelnemers en publiek.'

Publiek leren kennen

Deelname aan de pilot leverde naast een aantal antwoorden vooral ook nieuwe vragen op. Komend jaar staat het onderwerp daarom opnieuw op de agenda. Deleau: 'Met Summer Dance Forever halen we publiek naar de schouwburg dat daar doorgaans niet komt. We denken dat daar nog veel mogelijkheden liggen. Wereldwijd zijn er miljoenen beoefenaars van het urban dansgenre. Er zijn competities op televisie. Er is veel potentie, maar we hebben echt het idee dat we dat publiek nog moeten opbouwen. Aankomend jaar gaan we dan ook instrumenten ontwikkelen waarmee we hopen beter inzicht te krijgen in nieuwe doelgroepen en hoe we nog beter contact kunnen maken met het publiek.'

Fonds 21 steunt Summer Dance Forever met €35.000.

Interview

Er Was Eens: Verhalenwedstrijd voor mbo-studenten

Er Was Eens: Verhalenwedstrijd voor mbo-studenten

Fonds 21 steunt veel mooie kunsteducatieprojecten, maar ontvangt relatief weinig aanvragen voor projecten die zich specifiek richten op jongeren die een mbo-opleiding volgen. Een gemiste kans, want deze groep komt in hun dagelijks leven vaak niet of nauwelijks in contact met professionele kunst. Met de programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers' stimuleren we culturele instellingen om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Een van de projecten die we steunen binnen de programmaregeling is Er Was Eens, een verhalenwedstrijd georganiseerd door Passionate Bulkboek. Uit onderzoek is bekend dat jongeren die zelf een verhaal mogen schrijven, ook eerder geïnteresseerd zijn in het lezen van een verhaal van een ander. De verhalenwedstrijd is oorspronkelijk ontwikkeld voor het vmbo, maar wordt nu ook aangeboden op het middelbaar beroepsonderwijs. Fonds 21 steunt Er Was Eens op mbo met €20.000.

Wilma van Raamsdonk, projectleider Passionate Bulkboek over Er Was Eens:

'In 2012 ontwikkelden we Er Was Eens voor het vmbo, omdat er destijds weinig tot geen leesbevorderend aanbod was voor deze leerlingen. Het project sloeg erg goed aan. Na verloop van tijd deden steeds meer vmbo-scholen mee, van basis tot en met de theoretische leerweg. En toen belde ROC Albeda in Rotterdam met de vraag of we het samen met hun taalcoördinator konden aanpassen voor mbo-studenten.'

Om het project ook toegankelijk te maken voor mbo-studenten hoefde er niet veel te worden aangepast. Het grote verschil tussen het vmbo en mbo zit eigenlijk vooral in het aanbod van leesboeken.

Van Raamsdonk: 'Vmbo-leerlingen lezen jeugdliteratuur, maar voor mbo bieden we ook populaire literatuur als leesboek aan. Hierbij is de match van de belevingswereld met het leesboek een belangrijke  succesfactor. Daarom kijken we bij mbo’ers naar het beroepsprofiel van de studenten. Een voorbeeld hiervan is het boek Hersenschimmen van Bernlef over dementie dat we aanbieden aan studenten van de mbo-opleiding Zorg en Welzijn die worden opgeleid om patiënten met Alzheimer te verzorgen.'

 

Het afgelopen jaar meldden maar liefst duizend mbo’ers zich aan voor het project. In aanloop naar de verhalenwedstrijd krijgen de jongeren gastlessen van bekende schrijvers. Aan de hand van aangeleverd multimediaal lesmateriaal gaan ze in zeven lessen met hun docent aan de slag. De ingezonden verhalen worden samengebracht in één bundel, die aan alle deelnemers wordt uitgedeeld. De jury bepaalt welke drie verhalen worden genomineerd. Elk verhaal wordt door de leerlingen gepitcht op video  en aan de hand daarvan wordt de winnaar door de jury bepaald. De leerlingen in de klas met het winnende verhaal  ontvangen tijdens een feestelijk programma allemaal tien leesboeken naar keuze en een boekenkast.

Interview

Movies that Matter: Impact via het witte doek

Movies that Matter: Impact via het witte doek

Hoe betrek je mensen bij de strijd voor mensenrechten en een duurzame samenleving? Movies that Matter zet film in om de dialoog te stimuleren over een rechtvaardige wereld. Het internationale filmfestival trekt jaarlijks duizenden bezoekers in Den Haag , maar is ook de rest van het jaar zeer actief in het onderwijs en in de wereld van de internationale filmfestivals.

 

Margje de Koning, artistiek directeur van Movies that Matter: “Wij zoeken constant aansluiting bij misstanden in de huidige tijd. We zoomen in en uit en stellen opnieuw scherp. De films die wij kiezen geven een brede blik op mensenrechten, zowel dichtbij als veraf. We willen dat mensen hun ogen openen, empathie voelen en misschien zelf in actie komen. Film is daar een heel goed medium voor. En filmeducatie helpt daarbij. De films die worden gekozen hebben een mooie cinematografie. We tonen alleen films van hoge kwaliteit.”

Grote reikwijdte

De films komen uit alle windstreken, in allerlei vormen: van fictie tot en met documentaire. Ze gaan over allerlei thema’s waarbij de rechten van de mens een rol spelen: van slavernij, tot extreme armoede en bijvoorbeeld ethische kwesties rondom de inzet van drones in oorlogsgebieden.

 

Het vlaggenschip van Movies that Matter is het jaarlijkse filmfestival eind maart in Den Haag waar ruim zeventig films worden vertoond. Om het debat te stimuleren worden naast de vertoning van films, ook panels, masterclasses en interviews met inspirerende gasten georganiseerd over de thematiek van de films. Daarnaast is er een uitgebreid randprogramma met tentoonstellingen, VR en muziek. De beste festivalfilms reizen vervolgens langs zeventien theaters in het hele land. Ook online en op tv zijn movies that matter te zien. “We willen mensen bewust maken van het belang van mensenrechten en een duurzame samenleving. En ze in beweging brengen. Dat geldt ook voor belangrijke stakeholders zoals beleidsmakers en mensenrechtenorganisaties.”

De films die wij kiezen geven een brede blik op mensenrechten, zowel dichtbij als veraf.

Debat gaande houden

Maar wie nog meer impact wil maken, betrekt ook de toekomstige generaties erbij. Movies that Matter heeft een bijzonder uitgebreid educatieprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo-studenten. Zo kunnen docenten eenvoudig films lenen en tips krijgen voor in de klas, en heeft de organisatie ook uitgebreid lesmateriaal ontwikkeld. Op die manier bereikt Movies that Matter jaarlijks meer dan 160.000 leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat films op het grote doek nog meer impact hebben. Sinds dit jaar, met extra steun van Fonds 21, wordt het educatieprogramma van het festival voor mbo-studenten ook landelijk uitgerold. In totaal zagen in 2019 meer dan 15.000 scholieren en studenten een movie that matters op het witte doek.

 

Philo Offermans, Projectcoördinator Educatie: “Wij werken samen met lokale filmtheaters die de techniek leveren. Wij regelen de films. Maar nog meer bijzonder is dat bij elke film een speciale gastspreker of moderator langskomt die met de leerlingen in gesprek gaat. Vaak zijn dit mensen die zelf veel met het thema hebben. Van tevoren krijgen de scholen de materialen opgestuurd, zodat de leerlingen de vragen voor de gastspreker al kunnen voorbereiden.”

 

De Koning: “Een zaal vol jongeren die doodstil meeluisteren, dat is indrukwekkend. Door de ontmoeting tussen de leerlingen en de gastspreker ontstaat er meer begrip en wordt het thema invoelbaarder. De reacties zijn echt verrassend. Als er een relatie wordt gelegd met hun eigen leven nu, voegt een film met nagesprek echt iets toe.”

 

Fonds 21 steunt het festival en het landelijke educatieprogramma met een toekenning van € 75.000.

 

https://www.moviesthatmatter.nl/

 

N.B. Op 20 maart 2020 zou het Movies that Matter festival van start gaan in Den Haag. Door de restricties rondom het Coronavirus moest het festival helaas worden afgelast. Enkele films uit het festival programma zijn online – tegen betaling – beschikbaar gemaakt via Picl.nl. Op de website van Movies that Matter zijn ook korte interviews met de regisseurs te vinden. Het educatieve programma zal later in het jaar van start gaan.

Bestuursverslag

Inleiding

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële projecten gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. We ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken.

 

Het bestuur van Fonds 21 kijkt met tevredenheid terug op de in 2019 bereikte resultaten. 2019 was een dynamisch jaar waarin het fonds een groot aantal kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren mogelijk heeft gemaakt. Fonds 21 is een zelfstandige stichting gevestigd te Utrecht die haar financiering ontvangt van Stichting Beheer SNS REAAL, eveneens een onafhankelijke stichting. Sinds 2014 beschikt het fonds over een donatiebudget van circa €10 miljoen per jaar. Het vermogen van Stichting Beheer SNS REAAL wordt op een duurzame wijze belegd.

Pynarello - De Nieuwe Wereld, Foto Juri Hiensch

Twee pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij

Het profiel van Fonds 21 is gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, dat beschikbaar is voor een (soms) breed, nieuw en passend publiek in de Nederlandse samenleving van nu, is de kern voor de ondersteuning van projecten Kunst & Cultuur. Het fonds ondersteunt actuele projecten van professionele kunstinstellingen in de verschillende kunstdisciplines. Vastgesteld is dat circa €7,5 miljoen van het donatiebudget wordt besteed aan projecten in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, nieuwe media, digitale cultuur, literaire kunsten en educatie.

 

Binnen Jongeren & Maatschappij ligt de focus op de thema´s Ondernemen, Taalvaardigheid, Mediawijsheid en Omgaan met Geld vanuit de gedachte dat de hiervoor benodigde vaardigheden de zelfredzaamheid van jongeren versterken. Het ‘empoweren’ van jongeren tussen 12 en 30 jaar staat centraal. Hiervoor is circa €2,5 miljoen beschikbaar. Ook projecten waarin jongeren door middel van het inzetten van cultuur hun zelfredzaamheid kunnen versterken, komen in aanmerking voor ondersteuning.

 

Fonds 21 streeft naar een landelijke spreiding van te ondersteunen projecten.
De ondergrens van een projectaanvraag is €10.000.

 

 

258 projecten ondersteund

In 2019 heeft het fonds het beschikbare budget van €10,2 miljoen toegekend. Er werden 685 aanvragen ingediend, waarvan er 59 direct werden afgewezen, omdat die niet voldeden aan de algemene voorwaarden. Ten opzichte van 2018 (762 aanvragen) zijn er minder aanvragen ontvangen. In 2019 is 57% van de behandelde aanvragen afgewezen. Dit percentage was in 2018 nagenoeg gelijk, namelijk 56%.

 

In totaal zijn 258 projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Aan de toegekende projecten is het donatiebudget van €10,2 miljoen uitgegeven. Het gemiddelde bedrag van een toekenning was €39.535. Dat is een stijging ten opzichte van 2018 toen het gemiddelde bedrag van een toekenning €33.797 was.

 

Fonds 21 maakt het beleid kenbaar via website, nieuwsbrieven en sociale media. De website is hét communicatiemiddel voor het fonds. Het fonds heeft in 2019 veel aandacht besteed aan het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en criteria opdat meer passende aanvragen zouden worden ingediend. Met behulp van de nieuwe Dossier-pagina op de website kan Fonds 21 informatie en kennis delen over onderwerpen als Kunsteducatie voor mbo’ers of de Fair Practice Code. In 2019 is ook de nieuwe pagina ‘Veelgestelde vragen’ ontwikkeld. Hier kunnen bezoekers van de website terecht voor vragen over o.a. het aanvraagproces en het beleid van Fonds 21. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de automatisering van de vooraanvragen. Hierdoor is het per 2020 mogelijk voor nieuwe aanvragers, of aanvragers die niet eerder een toekenning van Fonds 21 hebben ontvangen, een beknopte vooraanvraag in te dienen via de website.

 

78% van het jaarbudget is toegekend aan projecten voor Kunst & Cultuur (€7.982.550). Projecten binnen Jongeren & Maatschappij ontvingen 22% (€2.217.450) van het beschikbare budget.

 

Met het toekennen van financiële ondersteuning aan 258 projecten wil Fonds 21 een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Van oudsher wordt Fonds 21 goed gevonden door instellingen en organisaties in de podiumkunsten. Binnen die discipline werd 36% (€3.708.600) van het totale budget besteed. In de overige disciplines (beeldende kunsten en vormgeving en film, mediakunst en digitale cultuur) werd ondersteuning verleend voor respectievelijk 8% en 20% van het totale budget. Het percentage dat besteed werd aan projecten in de literaire kunsten bedroeg in 2019 1% van het budget.

 

Aandacht was er ook voor projecten op het gebied van kunsteducatie. Hieraan besteedde het fonds 7% van het beschikbare budget, zijnde €680.820. In vervolg op de pilot Kunsteducatie voor mbo´ers uit 2017 en de programmaregeling in 2018 organiseerde Fonds 21 ook in 2019 een programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers. Fonds 21 zette deze oproep onder kunstinstellingen uit om kunsteducatie aanbod te ontwikkelen voor mbo’ers, een doelgroep waarvoor meer aanbod hard nodig is. Het fonds ontving 25 projectaanvragen, waarvan 15 projecten werden gehonoreerd voor in totaal €547.730 (5% van het beschikbare budget). Daarmee komt het bedrag dat in 2019 besteed werd aan kunsteducatie op €1.228.550 (12%).

 

In 2017 heeft Fonds 21 de Honorariumregeling voor kunstenaars, in het leven geroepen door het Mondriaanfonds, onderschreven. In het beleid van het fonds is nu opgenomen dat uitvoerenden en kunstenaars betaald dienen te worden volgens de geldende cao of de cao-normen. Bij de beoordeling van projectaanvragen wordt meegewogen of honoraria volgens de geldende normen worden betaald. In aanvulling hierop heeft Fonds 21 in 2019 de Fair Practice Code onderschreven en een dossier over de Fair Practice Code op de website geplaatst. Daarnaast onderschrijft Fonds 21 ook de Code Governance Cultuur. Bij de beoordeling van projectaanvragen wordt de onafhankelijkheid van bestuur van de aanvrager meegewogen.

 

Binnen Jongeren & Maatschappij heeft Fonds 21 in 2019 aan projecten binnen het thema Ondernemen 11% (€1.166.250) van het totaal beschikbare budget besteed. Binnen het thema Cultuur als Middel werd 4% (€381.500) besteed, binnen Omgaan met Geld 3% (€281.700), binnen Mediawijsheid 2% (€232.000) en binnen Taalvaardigheid 2% (€156.000).

 

Fonds 21 hecht belang aan de evaluatie van ondersteunde projecten. Het In 2017 opgezette onderzoek naar de impact van gehonoreerde projecten binnen het thema Omgaan met Geld, liep door in 2018. De resultaten van het onderzoek werden in 2019 gepubliceerd op de website van Fonds 21. Ook het onderzoek naar de projecten die kunsteducatie voor mbo’ers ontwikkelden, uitgevoerd door het LKCA, verscheen in 2019 op de website.

 

Fonds 21 hecht ook belang aan publieksonderzoek en aan het hebben van een visie op publiek en wil dit graag bij aanvragers stimuleren. De kosten voor publieksonderzoek kunnen worden opgenomen op de begroting van een projectaanvraag.

 

 

 

Bestuur

Het bestuur van Fonds 21 bestaat uit:

In 2019 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. Hierbij is de mogelijkheid opgenomen bestuurders voor een vierde periode van vier jaar te benoemen, indien dit in het belang van de stichting en de continuïteit binnen het bestuur is. In het verslagjaar is door het bestuur besloten de heer Overmeer voor een vierde termijn te benoemen.

 

Fonds 21 is lid van de FIN en van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC).

 

 

Vergaderingen en besluiten

Het bestuur heeft in 2019 inzicht gekregen in de binnengekomen aanvragen, de toekenning van donaties en de organisatiekosten. Elk kwartaal is een management- en projectrapportage voorgelegd aan het bestuur.

 

In 2019 vergaderde het bestuur vier keer: op 14 maart, 20 juni, 16 september en 12 december. Bij alle vergaderingen was Marie Hélène Cornips, algemeen directeur, aanwezig. In 2019 werd naast het reguliere toezicht op financiën, bedrijfsvoering en beleid in de vergaderingen door het bestuur aandacht besteed aan:

 

 • Project- en managementrapportages
 • Jaarrekening 2018 en bijbehorende accountantscontrole
 • Jaarverslag 2018
 • Toegekende projecten Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij 2018
 • Overzichten toekenningen en afwijzingen per maand 2019
 • Prognose 2019
 • Begroting 2020
 • Donatiebudget 2020, budgetverdeling Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij
 • Loonkosten 2020
 • Procuratiematrix
 • Fair Practice Code
 • Update Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Resultaten impactonderzoek Omgaan met Geld
 • Resultaten onderzoek van het Kohnstamm Instituut: evaluatie Taal & Poezië op de IMC Weekendschool
 • Nadere kennismaking met (nieuwe) medewerkers van Fonds 21
 • Aanvraag International Documentary Filmfestival Amsterdam (2019-2020)
 • Aanvraag Stichting Backstage - VMBO On Stage | Beroepenfeest
 • Aanvraag WorldSkills Netherlands | Skills The Finals 2020/LOB Experience
 • Aanvraag International Film Festival Rotterdam 2020-2022
 • Aanvraag Holland Festival 2020
 • Evaluatie Reglement Computerfaciliteiten
 • Beleid ten aanzien van mediaproducties
 • Verwerking persoonsgegevens medewerkers i.h.k.v. de AVG
 • Toekenningen programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers
 • ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’: van programmaregeling naar programmalijn
 • Concept bestuursverslag 2019
 • Relevante (neven)functies bestuur
 • Nieuw aandachtsgebied Kunst & Educatie, leren over en met kunst
 • Pensioenfonds
 • Beleid podiumkunsten: jongere carrières
 • Beleid podiumkunsten: jeugdtheater
 • Communicatie: dossiers op website
 • Communicatie: digitale toegankelijkheid van de website
 • Vooruitblik 2020
 • Statutenwijziging
 • Herbenoeming bestuursleden
 • Zelfevaluatie bestuur

 

De jaarrekening over 2018 is door accountant Dubois & Co van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Het bestuur heeft kennisgenomen van deze verklaring en de jaarrekening en het verslag vastgesteld.

 

Voorzitter en vicevoorzitter hebben een functioneringsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. Het functieprofiel van de directeur was hierbij uitgangspunt. Het bestuur oordeelde positief over het functioneren van de directeur. In december 2019 heeft het bestuur zichzelf geëvalueerd.

 

 

 

Commissies toewijzing

In december 2018 heeft het bestuur besloten om per 2019 de mandaten van de commissie toewijzing Kunst & Cultuur en de commissie toewijzing Jongeren & Maatschappij te wijzigen. Aan de commissies worden projectaanvragen voorgelegd boven €50.000. Het bestuur beslist over aanvragen vanaf €250.000.

 

De commissie Toewijzing Kunst & Cultuur bestond in 2019 uit:

 

 • Marente Bloemheuvel
 • Marie Hélène Cornips
 • Bert Janmaat
 • Dianne Zuidema

 

In 2019 vergaderde de commissie Kunst & Cultuur vier keer: op 6 maart, 27 mei, 3 oktober en 27 november. In totaal heeft de commissie in 2019 31 projectaanvragen behandeld, waarvan 26 projectaanvragen toegekend.

 


De commissie toewijzing Jongeren & Maatschappij bestond in 2019 uit:

 

 • Marie Hélène Cornips
 • Frank Maas
 • Yvonne van Sark

 

In 2019 vergaderde de commissie Jongeren & Maatschappij vier keer: op 13 februari, 5 juni, 11 september en 20 november. In totaal heeft de commissie in 2019 17 projectaanvragen behandeld, waarvan 12 projectaanvragen toegekend.

Organisatie

De gemiddelde personeelsbezetting bedroeg 9.6 fte. Per 1 februari 2019 is de vacature voor directiesecretaris, die ontstaan is wegens vertrek, ingevuld. Wegens vertrek van de Manager Bedrijfsvoering & Financiën eind augustus, werd per 1 september een controller aangesteld. In december is een nieuwe projectadviseur Jongeren & Maatschappij aangesteld.

 

In het thans lopende boekjaar heeft de algemeen directeur aangegeven haar dienstverband in 2020 te willen beëindigen. Het bestuur heeft inmiddels een selectieprocedure voor een opvolger opgestart.

Risicomanagement & Governance
Museum De Lakenhal - Jonge Rembrandt

Algemeen

Fonds 21 hanteert en onderhoudt een stelsel van systemen, procedures, limieten, rapportages en controles om de risico’s te beheersen. De structuur en organisatie van de processen zijn ingericht conform de geldende wet- en regelgeving en de eigen doelstellingen. De risico’s van het fonds worden vastgesteld door de directie en het bestuur. Monitoring van het risicomanagement is ondergebracht bij de directie en de controller. Zij analyseren de risico’s, bereiden beleids- en richtlijnen voor en coördineren het risicomanagement.

 

In de volgende paragrafen zijn de verschillende onderkende risico’s nader toegelicht.

 

 

Operationeel risico

Fonds 21 loopt in zijn bedrijfsvoering operationele risico’s. Het operationele risico heeft betrekking op de kans dat het fonds schade of verlies leidt als gevolg van inadequate of falende processen, systemen, menselijk gedrag of externe gebeurtenissen. Het fonds tracht deze risico’s zoveel mogelijk te beperken door te zorgen voor duidelijke beleidslijnen, rapportages en procedures voor alle bedrijfsprocessen. Veel beheersmaatregelen zijn ingebed in IT-systemen en vastgelegd in procedures en werkinstructies. Opleiding, ervaringsniveau en betrokkenheid van de medewerkers werken hierbij ondersteunend. De omvang van de organisatie brengt een beperkte mate van afhankelijkheid van bepaalde belangrijke personen met zich mee. Een speciaal onderdeel van het operationeel risicomanagement is IT-beveiliging en bedrijfscontinuïteit. De werkzaamheden om risico’s te beheren worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Bij strategische beslissingen worden de consequenties met betrekking tot de operationele risico’s consequent in beeld gebracht en gemonitord.

 

 

Projectrisico

Door aanvragers ingediende projectvoorstellen worden afgewogen, beoordeeld en geëvalueerd. Onderdeel van de besluitvorming is de beoordeling van de mogelijkheid dat het fonds niet correct wordt voorgelicht en de beslissing over het al dan niet toekennen van een bijdrage neemt op basis van onjuiste informatie. Een ander element van het projectrisico is het mogelijke afbreukrisico van projecten. Het proces van oordeel- en besluitvorming is vastgelegd in beleid van het fonds en vertaald naar werkprocedures en een bevoegdhedenmatrix. Beslissingen omtrent het toekennen van projecten worden genomen op basis van mandaten, waarbij de verschillende niveaus geacht worden de pro’s en contra’s van aanvragen te onderkennen. De projecten worden zowel van tevoren als achteraf geanalyseerd en de bevindingen van deze analyse worden vastgelegd in de projectadministratie. Bij eventuele vervolgaanvragen wordt de eerdere gang van zaken meegewogen in de oordeelsvorming. Projectrisico’s worden tevens beperkt door het werken met voorwaardelijkheid van toezeggingen. Zeker ingeval van meerjarige toekenningen kan door middel van het regelmatig toetsen van de werkelijkheid aan de voorwaarden het projectrisico worden beperkt. Tenslotte wordt voor projecttoekenningen vanaf €25.000 een controleverklaring van de onafhankelijke accountant verlangd.

 

 

Risico’s en financiële omvang van samenwerkingsverbanden

Fonds 21 is voor zijn financiering geheel afhankelijk van Stichting Beheer SNS REAAL. Indien door Stichting Beheer wordt besloten de financiering van Fonds 21 te beëindigen, wordt de mogelijkheid geboden gedurende twee jaar na aankondiging van de beëindiging de lopende verplichtingen af te wikkelen. Gelet op de jarenlange nauwe relatie tussen Fonds 21 en Stichting Beheer SNS REAAL (Beheer) en de sterke vermogenspositie van deze stichting wordt de kans op een beëindiging van de financiering door Beheer als zeer laag ingeschat. Voor meer inzicht in de financiële positie van Beheer verwijzen wij naar de website van Beheer, alwaar de jaarrekening van Beheer is opgenomen.

 

 

Financiële risico’s

Het financieel resultaat van Fonds 21 is opgebouwd uit drie posten:

 

 • Jaarlijkse bijdrage van en eventuele resultaatsuppletie door Stichting Beheer SNS REAAL
 • Doelbestedingen (projecttoekenningen minus vrijval van eerder toegekende bedragen)
 • Bureaukosten

 

 

Resultaatsuppletie

Resultaatsuppletie door Stichting Beheer SNS REAAL vindt plaats conform de statuten. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van Fonds 21.

 

 

Toekenningen en vrijval van eerder toegekende bedragen

Toekenningen vinden plaats conform de begroting. Vrijval van toegezegde bedragen kunnen alleen worden herbesteed in het jaar van toekenning. Volgens procedure worden projecten die achterstallig zijn met betrekking tot de afrekening gerappelleerd.

 

 

Toekomstinformatie, belangrijkste variabelen in de begroting

 

 

Toekenningen

Fonds 21 is voor zijn budgettoekenningen afhankelijk van de financiële ruimte die Stichting Beheer SNS REAAL biedt. Dit budget wordt telkens voor één jaar toegezegd. Het fonds zet zijn gelden uit na beoordeling en toekenning van aanvragen. Hierbij gaat het fonds voor inhoudelijke kwaliteit en voor een brede financiering van projecten.

 

 

Bureaukosten

Ook in 2019 is scherp gelet op de bureaukosten. Deze bedroegen ruim 12% van de totale lasten. Directie en bestuur vinden dat een sobere organisatie past in het huidige tijdsgewricht.

 

Meer dan 90% van de bureaukosten betreft vaste kosten. Het gaat hierbij met name om de personeelskosten van medewerkers met een vast dienstverband, huurverplichtingen en leaseverplichtingen. Ook ten aanzien van andere kosten bestaan er vaste verplichtingen zoals de contracten voor de schoonmaak en de licenties voor het gebruik van de ICT-systemen. Minder dan 10% van de kosten is aan te merken als variabel. Deze kosten worden gemaakt om de bureauorganisatie te kunnen uitvoeren maar zijn niet gebaseerd op vaste contracten.

 

 

Reputatierisico

Binnen de organisatie wordt door middel van bewustwording en betrokkenheid van medewerkers getracht het reputatierisico te minimaliseren. Dit omvat onder andere het opleiden van medewerkers, het zo transparant mogelijk afleggen van verantwoording over activiteiten en het zorgvuldig selecteren van samenwerkingsverbanden. Speciaal onderdeel van het reputatierisico is het risico dat nevenfuncties van bestuursleden, directie en medewerkers meebrengen. Door middel van het monitoren van de hoofd- en nevenfuncties wordt het reputatierisico zoveel mogelijk beperkt. In geval van calamiteiten zorgt het fonds voor tijdige en juiste informatie en communiceert het actief.

 

 

Compliance en integriteit

Fonds 21 kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de bedrijfsvoering plaatsvindt overeenkomstig relevante wet- en regelgeving inzake personen en zakelijke partners. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de mate waarin het fonds zijn eigen regels en procedures naleeft. De interne aspecten van integriteit betreffen het voorkomen en zo nodig transparant beheren van tegenstrijdige belangen en het afschermen van vertrouwelijke informatie. De externe aspecten van integriteit hebben vooral betrekking op het toekennen van donaties. Medewerkers van Fonds 21 worden periodiek bijgeschoold over de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (AVG). In 2019 zijn er geen incidenten geweest op het gebied van compliance en integriteit. Fonds 21 is niet betrokken geweest bij gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met het niet nakomen van wet- en regelgeving.

 

Vooruitblik 2020

Met plezier en enthousiasme gaat Fonds 21 een nieuw jaar tegemoet. Inmiddels het zevende jaar van het in 2014 ingevoerde nieuwe beleid. Streven is talrijke publieksgroepen, diverse en nieuwe, maar vooral ook bij de projecten passende publieksgroepen te bereiken door ondersteuning van een keur aan kwalitatief goede projecten. De aandacht blijft uitgaan naar evaluatie van ondersteunde projecten. De impact van gehonoreerde projecten blijft onverminderd van belang.

 

Ook in 2020 willen we graag talrijke projecten ondersteunen die van betekenis zijn, voor publiek en samenleving. Door Stichting Beheer SNS REAAL is voor 2020 een donatiebudget toegezegd van €10,4 miljoen. De verhouding in het te besteden budget tussen de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij (circa 75 % - 25 %) blijft hetzelfde. De totale bureaukosten zijn geraamd op €1,4 miljoen.

 

Om het aantal niet-passende aanvragen terug te dringen wil het fonds blijven inzetten op het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en criteria. Communicatie via de website, maandelijkse nieuwsbrieven en langs andere kanalen speelt daarin een belangrijke rol. De in 2019 geïntroduceerde dossiers op de website worden in 2020 verder aangevuld om kennis te blijven delen met aanvragers.

 

De komende jaren blijft Fonds 21 zich inzetten om deelname van het aantal mbo’ers in kunstinstellingen te laten stijgen. Door middel van een meerjarig programma, dat in 2020 wordt geïntroduceerd, willen we bijdragen aan het verduurzamen en bestendigen van het kunsteducatie-aanbod voor mbo-jongeren binnen de kunstinstellingen.

 

In 2020 wordt een nieuw aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’ geïntroduceerd. Hieronder verstaan wij projecten die professionele kunst als basis hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’ bestaat uit de voormalige aandachtsgebieden Cultuur als Middel (Jongeren & Maatschappij) en Kunsteducatie (Kunst & Cultuur). Het programma ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ zal binnen ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’ apart benoemd worden. In 2020 zal het nieuwe aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’ actief onder de aandacht worden gebracht bij onze aanvragers.

 

In 2020 zal binnen de discipline Podiumkunsten extra aandacht zijn voor producties van makers met een jongere carrière. Ook aan producties van jeugdtheater zal Fonds 21 ruim aandacht besteden: voor deze producties zijn extra middelen beschikbaar.

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum

 

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2019 is het Coronavirus uitgebroken, dat grote gevolgen heeft voor onder meer diverse  instellingen in de sectoren waar Fonds 21 actief in is. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de gevolgen van het Coronavirus geen impact op de continuïteit en jaarrekening 2019 van Fonds 21 hebben. De gevolgen hiervan voor de jaarrekening 2020 van Fonds 21 zijn door het bestuur op dit moment niet in te schatten.

Dankwoord

Het bestuur van Fonds 21 dankt iedereen die in 2019 heeft bijgedragen aan de resultaten van het fonds. We danken de aanvragers voor hun bijzondere initiatieven. We danken de leden van de commissies toewijzing voor hun inzet en toewijding. We danken de medewerkers van het bureau en de directeur voor hun inzet en enthousiasme.

 

Bestuur Fonds 21

Utrecht, 19 maart 2020

Relevante (neven-)functies bestuur

Per 31 december 2019

 

E.H. Swaab (Els, 1946), voorzitter

Jurist/Arbiter

Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Voorzitter STAK Maarsen Groep

Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn

Lid Bestuur STAK Goudse Verzekeringen BV

Voorzitter Raad van Toezicht Oerol festival, Terschelling

Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo

Voorzitter Bestuur Kunsten Israël

Voorzitter Bestuur Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Voorzitter bestuur Stichting Videma

Vicevoorzitter Restitutie Commissie

 

 

 

N. Albayrak (Nebahat, 1968), vicevoorzitter

Vice President External Relations Integrated Gas & New Energies Shell International (hoofdfunctie)

Lid Raad van Commissarissen Unilever

Lid Raad van Commissarissen NS

 

 

 

A.H.A. Hoevenaars (Nol, 1949)

Niet-uitvoerend lid van het Bestuur Chesnara BV

Lid Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

Bestuurslid Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

 

 

 

J.M. Overmeer (Jan, 1946)

Voorzitter Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

 

 

 

M.H. Cornips (Marie Hélène, 1955)

Voorzitter Wertheimer-Stichting

 

2019 in het kort

Resultaten

Met 258 toekenningen heeft Fonds 21 in 2019 een rijk palet aan projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Aan deze projecten heeft het fonds €10,2 miljoen besteed.

 

In 2019 ontvingen wij 685 aanvragen, ten opzichte van 2018 (762 aanvragen) zijn er minder aanvragen ontvangen. In 2019 zijn er 600 aanvragen behandeld. Het gemiddeld toegekend donatiebedrag steeg van €33.797 in 2018 naar €39.535 in 2019.

 

258 van de 600 behandelde aanvragen werden in 2019 toegekend. Dat betekent dat 57% van de behandelde aanvragen moest worden afgewezen, in 2018 lag dit percentage op 56%. Door goede voorlichting aan het begin van het aanvraagproces en duidelijke communicatie wil Fonds 21 het aantal niet-passende aanvragen terugbrengen.

Fonds 21 in het kort

Onze missie

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds. Door het steunen van ideële doelen op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij willen wij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. Daarbij hebben we ook oog voor vernieuwing en experiment.

 

Maar we zijn meer dan alleen financier. We zijn ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Met wisselende programmaregelingen geven we een impuls aan actuele thema’s die een evidente meerwaarde hebben voor een of meer sectoren, om zo samen met andere partijen onze doelen te bereiken. Een mooi voorbeeld is de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers. Met deze regeling stimuleren we kunst- en cultuurinstellingen om kwalitatief en toegankelijk kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen.

 

interview

Trojan Wars: mbo aan zet

Lees interview
Trojan Wars: mbo aan zet
Onze doelstellingen

Fonds 21 wil een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving van nu. Met een donatiebudget van ruim €10 miljoen dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL ondersteunen wij projecten van professionele kunstinstellingen en van organisaties die met hun initiatieven de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren.

 

Projecten binnen de pijler Kunst & Cultuur moeten een hoge mate van artistieke/inhoudelijke kwaliteit hebben, gericht zijn op een passend en zo mogelijk nieuw publiek, actueel zijn en een landelijk bereik hebben. Jaarlijks is circa €7,5 miljoen van ons donatiebudget gereserveerd voor initiatieven in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, nieuwe media, digitale cultuur, literaire kunsten en kunsteducatie.

 

Doel van de pijler Jongeren & Maatschappij is de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren vergroten. Onze focus ligt op de thema’s Ondernemen, Taalvaardigheid, Mediawijsheid en Omgaan met Geld vanuit de gedachte dat de hiervoor benodigde vaardigheden de zelfredzaamheid van jongeren versterken. Ook projecten waarin jongeren door middel van het inzetten van kunst en cultuur hun zelfbewustzijn en zelfredzaamheid kunnen vergroten (Cultuur als Middel) komen in aanmerking voor ondersteuning door Fonds 21. Voor de pijler Jongeren & Maatschappij is jaarlijks circa €2,5 miljoen beschikbaar.

 

Unicef Kinderrechten Filmfestival, Foto SHe Fotografie
Onze doelgroepen

Aanvragers van een financiële bijdrage zijn onze belangrijkste doelgroep. Dat zijn professionele kunstinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor onze thema’s op het gebied van jongeren. Verder richten wij onze communicatie op beleidsbepalers, collega-fondsen, sectorinstituten, kennisinstituten en het publiek. Wij willen graag het Nederlands publiek kennis laten nemen van de projecten die we steunen. Alle projecten die wij ondersteunen worden gepubliceerd op de website van Fonds 21. We laten helder zien waar we voor staan, zodat aanvragers weten waarvoor ze bij ons terecht kunnen.

 

Toekenningen

Inleiding

75% van ons donatiebudget is gereserveerd voor projecten binnen Kunst & Cultuur. De overige 25% is bestemd voor Jongeren & Maatschappij. Aanvragers kunnen gedurende het hele jaar voorstellen voor financiële ondersteuning indienen. We behandelen aanvragen uiterlijk binnen vier maanden. De projectaanvragen die bij Fonds 21 binnenkomen, worden beoordeeld aan de hand van een aantal voorwaarden en criteria. Zo is de ondergrens van een projectaanvraag €10.000 en ondersteunen we alleen projecten die binnen een duidelijk afgebakende periode plaatsvinden. De voorwaarden, criteria en afwijzingsgronden zijn helder geformuleerd en terug te vinden op onze website.

 

Fonds 21 wil een betrokken partner zijn en meer bieden dan alleen financiële steun. Regelmatig lichten we een bepaalde sector of thema extra uit en willen we op die manier een impuls geven aan kennisdeling of een hiaat vullen. Zo organiseerde Fonds 21 in 2019 de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers.

 

Van de aanvragers van projecten die door ons worden ondersteund verwachten we dat ze onze bijdrage verantwoord en in lijn met de afspraken besteden. Op basis van inhoudelijke en financiële evaluaties beoordelen wij of een project conform het ingediende projectplan is uitgevoerd. Indien dit niet het geval is en als er sprake is van grote afwijkingen, kunnen we de donatie aanpassen of intrekken. De evaluaties zijn ook van belang voor een eventueel volgende aanvraag. We werken de eisen aan inhoudelijke evaluaties verder uit zodat we meer inzicht krijgen in de effecten van de beoogde resultaten.

 

Jaarlijks ontvangen wij meer aanvragen dan we binnen ons donatiebudget kunnen toekennen. Daarom is er een toekenningenbeleid geformuleerd waarin scherpe keuzes zijn gemaakt. Om de belasting voor aanvragers, administratie en adviseurs te verminderen, proberen we de ‘selectie aan de poort’ te verbeteren ofwel het aantal niet-passende aanvragen terug te brengen. Dat doen we door onze beleidsdoelstellingen en criteria nog duidelijker uit te dragen via onze website, sociale media en andere communicatiekanalen.

 

Spreiding

Met 258 toekenningen hebben we in 2019 een keur aan projecten

ondersteund, verspreid over Nederland en het Caribisch deel van het

Koninkrijk. Het aantal toegekende projecten en het toegekende bedrag per

provincie worden weergegeven in onderstaande kaart. Rechts van de landkaart

staan het aantal landelijk toegekende projecten en de toegekende bedragen

vermeld. Onder landelijk rekenen we projecten die publiek bereiken uit het hele

land of die plaatsvinden in meer dan twee provincies.


Totaal
258 Projecten
10.200.000


Kunst & Cultuur
216 projecten (€ 7.982.550)
Jongeren & Maatschappij
42 projecten (€ 2.217.450)


Kunst & Cultuur
(€ )

Jongeren & Maatschappij
(€ )

Landelijk
122 Projecten
3.921.220


Kunst & Cultuur
97 projecten (€ 2.267.470)

Jongeren & Maatschappij
25 projecten (€ 1.653.750)
Kunst & Cultuur
Wonderfeel, Foto Juri Hiensch

Fonds 21 steunt initiatieven van professionele kunstinstellingen die een groot of juist een ander, nieuw publiek willen bereiken. In 2019 hebben we in de pijler Kunst & Cultuur 216 projecten ondersteund met totaal €7.982.550.

 

Kwaliteit is voor Fonds 21 belangrijk. Het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, gericht op een passend en/of nieuw publiek is een belangrijke drijfveer. Daarbij hebben we ook aandacht voor bijzondere projecten en vernieuwingen voor een kleiner en/of nieuw publiek. We ondersteunden in 2019 een groot aantal soorten projecten op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst, film, digitale cultuur, literatuur, fotografie, design, mode, architectuur en interdisciplinaire projecten. Ook festivals, publicaties en mediaproducties konden rekenen op onze financiële ondersteuning.

 

In 2019 had Fonds 21 specifiek aandacht voor kunsteducatieprojecten. Binnen de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo´ers werden 15 instellingen gehonoreerd met totaal €547.730.

 

Verdeling toekenningen Kunst & Cultuur

Podiumkunsten 3.708.600
Film, Mediakunst & Digitale Cultuur 2.072.500
Kunsteducatie 1.228.550
Beeldende Kunsten & Vormgeving 838.400
Literaire Kunsten 134.500

Totaal

7.982.550

Festivals

In 2019 heeft het fonds 65 festivals ondersteund in de verschillende aandachtsgebieden met een donatiebedrag van €4.132.000. Van deze 65 festivals zijn er 39 ondersteund binnen Podiumkunsten met een totaalbedrag van €2.195.000 en 19 binnen Film, mediakunst en digitale cultuur voor een totaalbedrag van €1.785.000. Een aantal festivals zijn ondersteund met een meerjarige toekenning. Binnen Podiumkunsten waren dit Theaterdagen, Noorderzon, Nederlandse Dansdagen, Jonge Harten, Rewire, Karavaan, Gaudeamus, Wonderfeel en Le Guess Who, en binnen Film, mediakunst en digitale cultuur, IDFA, Nederlands Film Festival, GoShort en IFFR waarvan de laatste een driejarige toekenning betrof.

 

 

Verdeling toegekend bedrag voor festivals naar aandachtsgebied
Podiumkunsten 2.195.000
Film, Mediakunst & Digitale Cultuur 1.785.000
Literaire Kunsten 99.500
Beeldende Kunsten & Vormgeving 40.000
Kunsteducatie 12.500

Totaal

4.132.000

Podiumkunsten

 

Aantallen aanvragen en besluiten

In 2019 werden binnen Kunst & Cultuur 495 projecten behandeld. Daarvan werden 216 aanvragen gehonoreerd en 279 aanvragen afgewezen. Van de 216 projecten die er in 2019 binnen Kunst & Cultuur werden toegekend zijn er 118 binnen Podiumkunsten gehonoreerd, dat is 55%. In totaal kenden we €3.708.600 toe aan projecten op het gebied van Podiumkunsten, dat is 46,5% van het totaal aan Kunst & Cultuur uitgegeven budget (€7.982.550).

 

Algemeen binnen Kunst & Cultuur was het gemiddeld per project toegekende bedrag €36.956. Het gemiddeld toegekende bedrag binnen Podiumkunsten was €31.429 onder te verdelen in de gemiddeld toegekende bijdrage aan projecten €19.159 en festivals €56.282. Het totaal aantal in behandeling genomen aanvragen voor Podiumkunsten was in 2019 281. Daarvan werden er zoals gezegd 118 toekend en 163 afgewezen. Het percentage toekennen - afwijzen binnen Podiumkunsten was in 2019 42% - 58%.

 

 

 

Verschillende disciplines

Onder Podiumkunsten vallen verschillende disciplines: theater, dans, muziek en cross-overs. Binnen muziek maken we onderscheid tussen hedendaagse en klassieke muziek, jazz en niet-westerse muziek. Het hoogste aantal toekenningen was binnen theater- en muziektheater, zowel in aantal producties als totaal toegekend bedrag. Aan theaterproducties werd €608.600 besteed, aan muziektheater en opera €386.500. Aan hedendaagse muziekproducties (concerten) werd €120.000 besteed. Hedendaagse dansproducties werden ondersteund voor €120.000. Bij festivals liggen de verhoudingen tussen de disciplines anders.

 

De diversiteit van de ondersteunde projecten is groot. Binnen de discipline muziek en muziektheater worden operaproducties als Tosca van Rast ondersteund maar ook muziektheaterproducties als Under Pressure van BOG. (jongere carrière) en De Wittgensteins van Nieuw Amsterdams Peil of de familievoorstelling De Toverfluit van De Toneelmakerij.

 

Net als afgelopen jaar zien we een daling van het aantal aanvragen op het gebied van niet–westerse muziek. Maar dat behoeft wel enige toelichting. Zowel voor jazz als niet-westerse muziek geldt dat deze projecten en festivals vaak onder de noemer hedendaagse muziek worden geclassificeerd. Denk bijvoorbeeld aan een toekenning voor het festival Le Guess Who? Naast producties, voorstellingen en concerten ondersteunt Fonds 21 festivals.

 

 

Verdeling over disciplines Podiumkunsten (festivals, voorstellingen en concerten samen)
Interdisciplinaire projecten 687.500
Muziek hedendaags 704.000
Muziek historisch 261.000
Niet-westerse muziek 135.000
Muziektheater en opera 386.500
Theater 1.038.600
Dans 456.000
Jazz 10.000
Circus 30.000

Totaal

3.708.600

De opvallendste verschuiving ten opzichte van vorig jaar is de toename van het aantal ondersteunde projecten en toegekende budget voor hedendaagse muziek. Dat was in 2018 €347.500 en is in 2019 €704.000. Die groei is voorzien en gewenst. In 2019 is er door de meerjarige ondersteuning van enkele festivals zoals Rewire, November Music en Gaudeamus extra op ingezet.

Na een aantal meerjarige grote toekenningen in 2018 voor de festivals Opera Forward Festival en De Operadagen Rotterdam is er in 2019 een daling te zien. Werd muziektheater en opera in 2018 nog voor €966.000 ondersteund, is dat nu €386.500.

 

 

Jongere carrière 

Fonds 21 geeft extra prioriteit aan projecten van makers met een jongere carrière. Hieronder verstaan we makers met al een eigen signatuur die minimaal drie zelfstandige producties hebben gerealiseerd en wier werk door pers en publiek gezien en gewaardeerd wordt. We signaleren dat deze groep makers het structureel moeilijk heeft. Wie wil professionaliseren en een volgende stap in zijn carrière wil zetten zal zich zowel artistiek als zakelijk moeten kunnen ontplooien. Om de positie van makers met een jongere carrière te versterken en het belang van hun werk te onderstrepen is er in 2019 gewerkt aan een stimuleringsmaatregel die vanaf januari 2020 van start gaat. Makers met een jongere carrière worden in de gelegenheid gesteld een groter deel van de dekking (tot 25% van de totale projectkosten) bij Fonds 21 aan te vragen.

 

Van 79 ondersteunde producties waren er 32 voorstellingen van makers met een jongere carrière waaronder: De Toneelschuur met Beauty Queen of Leenane, Sanne Nouws met Stil of ik Schiet, Kompagnie Kistenmaker, BOG. en het Berlage Saxofoon quartet, Rust zacht Billy van Euphoria.

 

 

Actualiteit en vernieuwing

Fonds 21 ondersteunt projecten die actueel en urgent zijn. Steeds vaker gaat dat om projecten met een grote maatschappelijke betrokkenheid zoals Hoe ik Talent voor het leven kreeg van Wat we doen, Wees Onzichtbaar van Podium Mozaïek, De Achterkant van… van Het Zuidelijk Toneel (ism Young in Prison, ook een bekende aanvrager bij Jongeren & Maatschappij) en Jihad van Liefde van De Meervaart. Actualiteit kan ook voorkomen bij producties die vanuit een meer persoonlijke motivatie zijn ontstaan zoals Or Die Trying van Backbone over prestatiedruk, Memory Loss van Ward/waRD over Alzheimer of En toen schiep God Mounir van Publieke Werken over identiteit, Under Pressure van BOG. over de toenemende prestatiedruk en Goed Bezig – Sounds Like Juggling.

 

 

Diversiteit

Fonds 21 heeft oog voor diversiteit en vat dat begrip ruim op. We richten ons met de ondersteunde projecten op de Nederlandse samenleving. Bij de ondersteuning van projecten houden we rekening met het bereiken van een breed en divers publiek in leeftijd, (culturele) achtergrond, verschil in opleidingsniveau en spreiding van activiteiten in het hele land. Voorbeelden hiervan zijn What you see festival, Tosca van Rast waarbij een klassieker in een nieuw perspectief wordt geplaatst, Brandhaarden, Urban Myth met De Laatste Dichters, De Suriname Monologen van Julius Leeft!, Dancing on the Edge en Souk in het Concertgebouw in Amsterdam.

 

 

Festivals

In totaal werden er 39 festivals ondersteund voor €2.195.000 met een gemiddeld toegekend bedrag van €56.282. Er werden 79 toekenningen voor voorstellingen en concerten gedaan voor €1.513.600, gemiddeld werd per project €19.159 uitgegeven. De verhouding tussen het aantal ondersteunde festivals en producties is 33% - 67%, gelijk aan de verhouding in 2018.

 

Het aantal festivals dat meerjarige ondersteuning ontvangt is in 2019 opnieuw uitgebreid. Daarmee ondersteunen we nu festivals in alle disciplines, gericht op een breed publiek van kinderen, jongeren en volwassenen en in de verschillende regio’s van noord tot zuid zoals Moving Futures, De Cello Biënnale, Tweetakt, Motel Mozaïque, Rotterdam Circusstad en Zeeland Nazomerfestival. Het ondersteunen van festivals past goed bij het fondsbeleid door het publieksbereik en door de aandacht voor het werk van makers met jongere carrières. Festivals zijn een plek waar ruimte is voor vernieuwing. Met meerjarige ondersteuning wordt festivals continuïteit geboden die uiteindelijk bijdraagt aan een scherpere programmering en professionalisering. Onder meer de volgende festivals ontvingen in 2019 voor het eerst meerjarige ondersteuning: Jonge Harten, Rewire, Gaudeamus, Karavaan en Le Guess Who?

 

Fonds 21 was in 2019 hoofdbegunstiger van het Holland Festival.

 

 

Publiek

Met de ondersteunde projecten richt Fonds 21 zich op de samenleving van nu en daarmee op een breed en divers publiek: kinderen, van kleuters tot pubers, jongeren maar ook volwassenen. De een heeft misschien veel kijkervaring terwijl de ander op het punt staat voor het eerst kennis te maken met podiumkunst. Projecten worden beoordeeld op artistieke kwaliteit, visie op publiek, actualiteit en urgentie. Ook het zoeken naar een voor het genre of de discipline nieuw publiek kan reden voor een toekenning zijn. De toekenningen van Fonds 21 laten een breed palet aan podiumkunsten en genres zien. Zo ondersteunden we de Cello Biënnale in Amsterdam, Motel Mozaique in Rotterdam, Nieuw Amsterdams Peil en Oostpool met de muziektheaterproductie De Wittgensteins, Wees Onzichtbaar van Podium Mozaïek en De Drie Musketiers van De Warme Winkel in het Amsterdamse Bostheater.

 

 

Jeugd en jongeren

Jeugd- en jongerentheater in Nederland kent een hoge artistieke kwaliteit en bereikt een breed publiek. Kinderen met verschillende achtergronden komen in aanraking met podiumkunsten via school of vrije voorstellingen. Fonds 21 onderstreept het belang van een gezonde en professionele uitvoeringspraktijk maar ziet ook dat de financiële armslag daarvoor bij jeugdtheatergezelschappen ontbreekt. Afgelopen jaar zijn er verschillende producties gerealiseerd gericht op een jong publiek. Daarbij een aantal grote zaal producties zoals de opera De Toverfluit door De Toneelmakerij, de theatermarathon Trojan Wars van Het Nationale Theater en Juffenballet van Bonte Hond. Maar ook kleinere producties zoals Strek Wervelwind Ensemble voor de allerjongsten en Shake Shake Shake van De Dansers dat na de festivalhit een avondvullende voorstelling maakte.

 

Naast producties werden er verschillende festivals ondersteund, gericht op een jong publiek waaronder Tweetakt voor jeugd en jongeren (Utrecht), De Betovering voor kinderen tot 12 jaar (Den Haag) en Jonge Harten (Groningen).

 

Nederlandse Dansdagen

Spreiding

We streven naar een landelijk bereik met de projecten die we ondersteunen. Sommige projecten hebben een landelijk bereik omdat ze uitgevoerd worden op verschillende locaties en in verschillende provincies. Fonds 21 ondersteunt ook voorstellingen die op één locatie worden uitgevoerd als deze locatie specifiek is zoals Deep Ocean van Vis à Vis in Almere of De Gijzeling van Theatergroep Mes in de voormalige Amerikaanse Ambassade in Den Haag.

 

Net als vorig jaar zien we dat voorstellingen en concerten het meest uitgevoerd worden in de Randstad: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Zeeland, Drenthe en Flevoland blijven achter. Daar is het aantal speelbeurten en publieksbereik lager dan in andere regio’s. Dat is deels te verklaren door het aantal bewoners en podia maar zegt nog meer over de culturele infrastructuur op deze plekken. Binnen Podiumkunsten wordt onderscheid gemaakt tussen voorstellingen, concerten en festivals. Voor de meeste festivals geldt dat ze plaatsvinden op één locatie, in een regio, stad of op een eiland. Fonds 21 ondersteunt festivals door het hele land van Zeeland Nazomer tot Noorderzon in Groningen, Stift in het oosten van het land. Karavaan in de kop van Noord-Holland en de Nederlandse Dansdagen in Limburg.

 

interview

Gaudeamus Muziekweek: Nieuwe geluiden van de 21e eeuw

Lees interview
Gaudeamus Muziekweek: Nieuwe geluiden van de 21e eeuw

Film, mediakunst en digitale cultuur

 

Binnen het aandachtsgebied Film, mediakunst en digitale cultuur werden 30 projecten ondersteund in 2019. Daaronder waren 19 festivals, waarvan 15 filmfestivals en 4 interdisciplinaire /mediakunstfestivals. We ondersteunden 8 film-, mediaproducties: 4 documentaires voor bioscoop en/of televisie en 4 korte animatiefilms voor de bioscoop. Overige toekenningen betroffen 2 tentoonstellingen en één internetproject.

 

3 van de 30 toekenningen waren nieuwe aanvragers, organisaties die voor het eerst een aanvraag bij het fonds indienden. Voor nog eens 2 aanvragers betrof het een eerste toekenning nadat eerdere aanvragen waren afgewezen.

 

Toegekende bedragen liepen uiteen van €10.000 tot €750.000, met een gemiddeld toegekend bedrag van €69.083.

 

 

Verdeling budget over type project
Festivals 1.785.000
Film/Mediaproducties 202.500
Tentoonstellingen 70.000
Digitale Cultuur 15.000

Totaal

2.072.500
Verdeling aantal toekenningen over type project
Festivals 19
Mediaproducties 8
Tentoonstellingen 2
Digitale Cultuur 1

Totaal

30

Festivals

Een aantal grote landelijke filmfestivals wordt meerjarig door Fonds 21 ondersteund. In 2019 werden binnen dit aandachtsgebied IDFA, Nederlands Filmfestival en Go Short voor 2 jaar en IFFR voor 3 jaar ondersteund.

 

Fonds 21 is van 2020 – 2022 hoofdpartner van IFFR met een bijdrage van totaal €750.000. IFFR is het grootste filmfestival van Nederland en wordt internationaal gezien als een belangrijk platform voor de presentatie van nieuwe ontwikkelingen in de filmsector. Het festival kiest voor nieuw filmtalent naast gevestigde regisseurs met een onafhankelijke en vernieuwende signatuur. Daarbij geeft het festival alle ruimte aan cineasten of kunstenaars die grenzen verkennen en overschrijden. Het festival liet met 340.000 bezoeken in 2020 wederom zien dat een artistieke signatuur niet in tegenspraak is met het bereiken van een groot en divers publiek. Fonds 21 ondersteunt de publieksprogrammering van het festival waarbij wij speciale aandacht vragen voor publieksontwikkeling, educatie en verbinding met de stad Rotterdam.

 

 

Publiek

Publiek en een visie op publiek is een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van aanvragen. De landelijke filmfestivals die Fonds 21 ondersteunt, trekken een breed publiek uit alle lagen van de bevolking. Fonds 21 ondersteunt ook een aantal kleinere filmfestivals die zich in hun programmering richten op specifieke publieksgroepen, of een regio met relevantie voor publiek met een migratieachtergrond. Bij festivals als Cinéma Arabe en het Da Bounce Urban Film Festival in Amsterdam, Eastern Neighbours in Den Haag of Internationaal Filmfestival Assen | Vrouw & Film, is de urgentie voor de brede Nederlandse samenleving een belangrijke reden voor toekenning.

 

 

Mediaproducties

Fonds 21 ondersteunt (artistieke) documentaires voor bioscoop, televisie of radio en internet- en crossmediale producties. Belangrijke voorwaarde voor toekenning is dat het onderwerp van een productie inhoudelijk aansluit bij ons beleid.

 

Van de 8 mediaproducties die we in 2019 ondersteunden ging het in 4 gevallen om documentaires die via de publieke omroep zijn of nog zullen worden uitgezonden. Eén mediaproductie richtte zich specifiek op jongeren (12 tot 18 jaar): De vlucht van Ronnie, een documentaire voor televisie en internet over rapper Ronnie Flex, met daarin aandacht voor de kracht en beperkingen van social media.

 

Om het belang van impact te onderstrepen heeft Fonds 21 in 2018 en 2019 als financier en partner bijgedragen aan de realisatie van de online toolkit Impact Makers. Deze laagdrempelige toolkit is bedoeld voor makers, impactproducenten en iedereen die meer wil weten over het definiëren van en zichtbaar maken van sociale verandering door een impactcampagne. Een bijzonder project was de documentaire serie Terug naar De Akbarstraat (producent De Familie). Naast de televisie uitzendingen werden er speciale vertoningen georganiseerd in stadswijken door het hele land, waarbij bewoners in gesprek gaan met elkaar en met maatschappelijke organisaties en lokale politici.

 

Voor 2020 staan het ondersteunen van kwalitatief media aanbod voor jongeren en impactmeting hoog op de agenda.

 

interview

Movies that Matter: Impact via het witte doek

Lees interview
Movies that Matter: Impact via het witte doek

Kunsteducatie

 

In 2019 ontvingen we aanvragen voor kunsteducatieprojecten vanuit verschillende disciplines. Projecten bestemd voor verschillende doelgroepen waarbij het ervaren van professionele kunst de basis is én met professionele educatieve begeleiding komen in aanmerking voor ondersteuning. In 2019 ondersteunden we 16 kunsteducatieprojecten met een totale bijdrage van €680.820. Binnen de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers werden 15 projecten ondersteund met een totale bijdrage van €547.730. Het totale aantal ondersteunde kunsteducatieprojecten komt hiermee op 31 met een totaal bedrag van €1.228.550.

 

 

Verdeling over disciplines
Beeldende kunst en vormgeving 6
Podiumkunsten (dans, muziek, muziektheater, theater en interdisciplinair) 5
Film, mediakunst en digitale cultuur 3
Literatuur 2
Programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers 15

Totaal

31

Buitenschoolse kunsteducatie en spreiding

Fonds 21 heeft een voorkeur voor projecten gericht op buitenschoolse kunsteducatie: leren over kunst in de vrije tijd of in een informele sociale context zoals projecten voor families met jonge kinderen of jongeren in hun vrije tijd. In 2019 hebben we 5 buitenschoolse educatieprojecten ondersteund en 5 projecten gericht op families en volwassenen. Het tweejarige jongerenproject Take pArt in het Dordrechts Museum (toekenning €76.950) en het verdiepende publieksprogramma Guiding next Level tijdens de Dutch Design Week (toekenning €22.500) zijn hier voorbeelden van. Het merendeel van de ondersteunde projecten heeft een landelijk bereik of is gespreid over verschillende regio’s in Nederland.

 

 

Publiek

Fonds 21 wil graag een breed en bij het project passend publiek bereiken. De 16 ondersteunde educatieprojecten kennen diverse doelgroepen. De toekenningen zijn gespreid over verschillende doelgroepen. De nadruk in de ondersteunde projecten ligt voor 68% van de toegekende bedragen op kinderen en jongeren.

 

 

Verdeling toekenningen Kunsteducatie over doelgroepen
Kinderen t/m 12 jaar 3
Jongeren tot 18 jaar 7
Jongeren tot 30 jaar 1
Volwassenen 2
Families 3

Totaal

16

Leren over en met kunst

In steeds meer educatieprojecten zien we dat naast het leren en reflecteren over kunst ook activiteiten worden ontwikkeld die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Bij de voorstelling ‘Cleopatra’ van danstheater AYA en ZEP Producties bijvoorbeeld werd het traject Cleopatra@School aangeboden waarin vrouwelijke rolmodellen van verschillende kanten werden belicht aan de hand van actieve kunstopdrachten (toekenning €30.000). In het Unicef Kinderrechten Filmfestival leren kinderen van 9 tot en met 13 jaar al spelenderwijs alles over film maken, filmgeletterdheid, mediawijsheid, sociale vaardigheden en thema’s als burgerschap en kinderrechten (toekenning €12.500). Omdat Fonds 21 wil aansluiten op ontwikkelingen binnen de kunstsector en de maatschappij zijn vanaf 2020 de aandachtsgebieden Kunsteducatie (Kunst & Cultuur) en Cultuur als Middel (Jongeren & Maatschappij) samengevoegd tot het overkoepelende aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’.

 

 

Kunsteducatie voor mbo'ers

Een grote uitdaging op het gebied van kunsteducatie is het bereiken van een jong en praktijk-opgeleid publiek. Bij voorkeur in de vrije tijd, want daarbij is de impact het grootst. Met de programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers' willen we culturele instellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar die een mbo-opleiding volgen. In april stuurde Fonds 21 een Open Call uit voor de derde ronde van de programmaregeling. Dit leverde 25 aanvragen op waarvan er 15 werden toegekend. Daarmee geeft Fonds 21 een stevige impuls aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Vanwege de grote belangstelling voor deze Open Call, veelal ook van instellingen uit de regio, heeft Fonds 21 besloten om kunstinstellingen de komende jaren te blijven aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo-jongeren. Aanvragers worden in de gelegenheid gesteld een groter deel van de dekking (tot 50% van de totale projectkosten) bij Fonds 21 aan te vragen en projectaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Beeldende Kunsten & Vormgeving

 

Van de 30 projecten die we toekenden op het gebied van Beeldende Kunsten & Vormgeving ging het in 25 aanvragen om tentoonstellingen binnen musea, presentatie-instellingen en op bijzondere locaties verspreid over het land voor een totaalbedrag van €693.400. De overige projecten waren 3 manifestaties, één festival en één publicatie. Binnen het aandachtsgebied is in totaal €838.400 uitgegeven.

 

 

Verdeling over disciplines
TOTAAL
30

Toegekend bedrag

De donatiebedragen lopen uiteen van €10.000 voor de publicatie ‘Do it ourselves’ over een nieuwe generatie ontwerpers die streeft naar maatschappelijke relevantie en impact tot €75.000 voor de tentoonstelling ‘Jonge Rembrandt’ in het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Het gemiddeld toegekende bedrag in 2019 binnen dit aandachtsgebied is €27.947.

 

 

Kwaliteit en actualiteit

Fonds 21 ondersteunt kwalitatief hoogstaande kunstprojecten met actualiteitswaarde die toegankelijk zijn voor een breed en/of nieuw publiek. Veel tentoonstellingen die we ondersteunden lieten kunst zien die vaak niet eerder in Nederland te zien is geweest. Bij door ons ondersteunde projecten was over het algemeen veel aandacht voor publieksbegeleiding en voor educatie, in veel gevallen gericht op jongeren.

 

 

Spreiding

De ondersteunde projecten zijn goed gespreid over het land. 19 projecten vonden plaats in de Randstad. Daarnaast ondersteunden we 11 projecten in de regio met een landelijk bereik. Voorbeelden daarvan zijn de drie verweven zintuigelijke presentaties van Sander Breure en Witte van Hulzen, Katja Heitmann en Espen Sommer Eide in Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht (toekenning €20.000) en het 26ste Internationaal Fotofestival Noorderlicht in Groningen (toekenning €50.000).

 

Er zijn in 2019 ook toekenningen gedaan voor projecten die in 2020 starten zoals de tentoonstelling ‘De tranen van Eros: Moesman, surrealisme en de seksen’ in het Centraal Museum en de biënnale ‘Kunst in de Heilige Driehoek’ die in september opent in drie kloosters in Oosterhout.

 

interview

‘De Tranen van Eros’ in het Centraal Museum

Lees interview
‘De Tranen van Eros’ in het Centraal Museum

Literaire Kunsten

 

In 2019 werden er in totaal 13 aanvragen op het gebied van literaire kunsten behandeld. Daarvan werden er 7 toegekend (54%) en 6 afgewezen (46%). In totaal werd er voor een bedrag van €134.500 aan literaire projecten gehonoreerd. Gemiddeld toegekend bedrag per project is €19.214.

 

Ter vergelijking: in 2018 werden er 11 literaire projecten behandeld, daarvan werden er 8 toegekend (73%) en 3 afgewezen (27%). Het totale toegekende bedrag in 2018 was €127.500. Gemiddeld in 2018 €15.937 per project.

 

In 2019 werden er iets meer literaire aanvragen dan in 2018 behandeld, we kenden er echter percentueel minder toe en het gemiddelde bedrag per toekenning was hoger. De toegekende projecten waren in 2019 zonder uitzondering afkomstig van bekende aanvragers.

 

 


Spreiding

Opvallend is dat de gehonoreerde projecten allemaal festivals zijn, variërend van Explore the North in Friesland tot Read My World in Amsterdam tot Het Mooie Kinderboekenfestival in Den Bosch, Amsterdam en Hoogeveen. Binnen het beperkte aantal toekenningen is er een redelijke landelijke spreiding.

 

Verdeling toegekend bedrag naar provincie (bedrag in €)

 

29500

Zuid-Holland

25000

Utrecht

20000

Friesland

15000

Gelderland

45000

Landelijk

Doelgroepen

Van de 7 ondersteunde projecten zijn er 2 projecten specifiek op jeugd gericht, Boekids in Den Haag en Het Mooie Kinderboekenfestival dat in 3 steden plaatsvindt. Verder zijn 2 projecten grotendeels op publiek tot 30 jaar gefocust: Explore The North en Read My World en richten 3 festivals zich op een algemeen publiek: Internationaal Literatuurfestival Utrecht, Festival Wintertuin in Nijmegen en het Internationaal Storytelling festival dat plaatsvindt in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Toekenningen Kunst & Cultuur

 

Podiumkunsten

1991
't Barre Land
10.000
Meer info
Theatervoorstelling over de recente geschiedenis van Europa, kunst en nationalisme.
Afrovibes 2019 - Speak Truth to Power
Afrovibes
20.000
Meer info
Multidisciplinair festival in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met theater-, dans- en muziekproducties uit Zuidelijk Afrika.
De Drie Musketiers
Amsterdamse Bostheater
35.000
Meer info
Muziektheater in de open lucht over moed en geestelijke vervlakking, gericht op breed publiek.
Beethoven Goethe Mendelssohn
Apollo
12.500
Meer info
Concertserie met landelijke speellijst over heldenmoed en trouw zijn aan principes.
Op een kleine dag
Au Bain Marie
12.500
Meer info
Theatrale installatie voor een breed publiek over de eerste vier jaar van ons leven.
Bachfestival Dordrecht 2020 - Reis
Bachfestival Dordrecht
20.000
Meer info
Tweejaarlijks festival in Dordrecht met speciale aandacht voor het werk van Bach en componisten die door hem geïnspireerd werden.
Or Die Trying!
BackBone
20.000
Meer info
Dansvoorstelling met dansers en vechtsporters te zien in verschillende theaters in Nederland.
De Donkere Dagen
Ballet van Leth
10.000
Meer info
Familiedansvoorstelling met livemuziek, over angst voor het donker en het overwinnen daarvan.
Queen Mary
Barokopera Amsterdam
15.000
Meer info
Samengestelde opera met muzikale hoogtepunten van componist Purcell met landelijke speellijst.
New light on Goldberg
Berlage Saxophone Quartet
12.500
Meer info
Landelijke concertserie door jong saxofoonkwartet met hedendaagse arrangementen van werk van Bach.
Sûlla Strada
Blau Hynder
10.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling over een door motorpech in Friesland gestrande vader en dochter.
Under Pressure
BOG.
20.000
Meer info
Voorstelling van jong theatercollectief met landelijke speellijst over de gevolgen van onontkoombare groei.
De Langste Nacht
Cappella Amsterdam
15.000
Meer info
Concertserie met landelijke speellijst over zoektocht naar rituelen in coproductie met Project Wildeman.
Da Bounce Urban Culture Festival
Capture22
40.000
Meer info
Multidisciplinair festival voor urban cultuur in Rotterdam.
Cello Biënnale Amsterdam 2020
Cello Biënnale Amsterdam
110.000
Meer info
Tweejaarlijks festival rondom de cello met concerten van bekende musici en jong talent, een uitgebreide randprogrammering en een artist en composer in residence.
Het Verhaal van Erica Speen (een remake)
Circus Treurdier
17.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling van jong collectief over het onvermogen van de mens om met zijn tijd mee te gaan.
Life, oh life
CLUB GEWALT
16.000
Meer info
Mindfulness-opera van jong muziektheatercollectief gericht op jong publiek met landelijke speellijst.
Dancing on the Edge Festival 2019
Dancing on the Edge
45.000
Meer info
Tweejaarlijks festival in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam gericht op artistieke uitwisseling met het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Funny, Soft, Happy and the Opposite
Dansateliers
12.500
Meer info
Dansvoorstelling van jonge maker over diversiteit, met landelijke speellijst.
Moving Futures 2020: editie van de hoop
Dansmakers Amsterdam (Danswerkplaats Amsterdam)
30.000
Meer info
Zesde editie van reizend dansfestival met werk van een nieuwe generatie dansmakers.
Bloedband
Danstheater AYA
18.500
Meer info
Landelijke dansvoorstelling voor jongeren van choreograaf Anne Suurendonk.
Festival de Betovering 2019
De Betovering
40.000
Meer info
Internationaal kunstfestival voor kinderen (2-12 jaar) in Den Haag.
Shake Shake Shake
De Dansers
10.000
Meer info
Dansconcert voor (jong)volwassenen, te zien op festivals en in theaters.
Christine van Stralen
De Gemeenschap
20.000
Meer info
Theatervoorstelling over privacy met landelijke speellijst.
Stilleed (is overal)
De Heerlijckheid Diepenheim
15.000
Meer info
Locatietheatervoorstelling in Overijssel over de transitie van de agrarische sector en de gevolgen daarvan op maatschappelijk en persoonlijk niveau.
Continenten
De Martvanberckelgroep
15.000
Meer info
Beeldende tekstloze theatervoorstelling over de waanzin van het alledaagse, met landelijke speellijst.
Jihad van Liefde
De Meervaart
27.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling naar het boek van David van Reybrouck gemaakt in coproductie met het Andalusisch Orkest en George & Eran Producties, met landelijke speellijst.
Nederlands Theater Festival (2019 - 2020)
De Theaterdagen
190.000
Meer info
Theaterfestival in Amsterdam dat artistieke ontwikkelingen agendeert en toont aan een breed publiek, de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen programmeert en jonge talenten een podium biedt.
Love for Love
De Theatertroep
12.600
Meer info
Bewerking door jong theatercollectief van 17e-eeuwse restoration comedy met landelijke speellijst.
De Toverfluit
De Toneelmakerij
30.000
Meer info
Coproductie met Silbersee waarin klassieke opera wordt bewerkt voor een breed publiek, met nieuwe composities van Genevieve Murphy.
Atlantis
De Veenfabriek
15.000
Meer info
Landelijke muziektheatervoorstelling over de betekenis van het begrip beschaving, geïnspireerd door verhalen van migranten.
Delft Chamber Music Festival 2019
Delft Chamber Music Festival
20.000
Meer info
Kamermuziekfestival in Delft voor een breed publiek onder eenmalige artistieke leiding van bariton Thomas Oliemans.
Hip Hop Hoera The Remix
Don't Hit Mama
25.000
Meer info
Danstheater en workshops voor kinderen (4-9 jaar) over diversiteit en omgang met verschillen, met landelijke speellijst.
Wat me niet breekt (maakt me niet noodzakelijk sterker)
DOX
40.000
Meer info
Voorstelling van Timothy de Gilde en Joachim Robbrecht voor jongeren, over opgroeien zonder ouders.
Meer Impact
Dudok Kwartet
10.000
Meer info
Serie concerten met landelijk bereik door jong ensemble met interventies om impact bij publiek te vergroten.
Dutch Harp Festival 2020
Dutch Harp Festival
20.000
Meer info
Tweejaarlijks genre-overstijgend harpfestival in Utrecht onder artistieke leiding van Remy van Kesteren.
Rust Zacht Billy
Euphoria
19.000
Meer info
Theatervoorstelling van Eva Line de Boer over omgaan met rouw en afscheid nemen van het leven met landelijke speellijst.
Gaudeamus Muziekweek (2019 - 2020)
Gaudeamus Muziekweek
100.000
Meer info
Festival in Utrecht op het gebied van actuele muziek voor een jong en divers publiek, met veel aandacht voor jonge componisten en musici.
Sounds Like Juggling!
Goed Bezig!
20.000
Meer info
Jongleervoorstelling van jonge maker met landelijke speellijst op nieuw ontworpen instrumenten over het doorbreken van patronen.
Grauzone Festival
Grauzone
15.000
Meer info
Tweedaags interdisciplinair festival voor grensverleggende muziek en kunst in Den Haag.
Sisi Boy
Groots en Meeslepend
15.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling over identiteit en durven zijn wie je echt bent, te zien in theaters in heel Nederland.
(Non)Corpus 2019
Here&Now, interdisciplinary instant composition
10.000
Meer info
Interactief concert van Genetic Choir over opvattingen over stemgebruik binnen diverse religies en bij mensen zonder geloof.
Souk 2020
Het Concertgebouw Fonds
35.000
Meer info
Tweedaags festival in Amsterdam met een interculturele programmering gericht op een breed publiek.
Grens
Het NUT(Nieuw Utrechts Toneel)
18.000
Meer info
Zomervoorstelling inclusief diner over identiteit en nationaliteit in Utrecht in Leiden.
Monet en de Blauwe Engel
Het Vijfde Bedrijf
15.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling in Kunstmuseum Den Haag die aansluit op de tentoonstelling over Monet.
De Achterkant van ........
Het Zuidelijk Toneel
15.000
Meer info
Grootschalig project in acht steden in het zuiden van het land over criminaliteit, voor jongeren (14+ jaar).
Holland Festival 2020
Holland Festival
250.000
Meer info
Internationaal podiumkunstenfestival in Amsterdam met associate artist Bill T. Jones.
King Lear
Holland Opera
20.000
Meer info
Opera op Fort Rijnauwen in samenwerking met Dox en NBE Jong met educatietraject voor vo.
Fair!
ID Theatre Company
20.000
Meer info
Multidisciplinaire en interculturele voorstelling over individualisme en de behoefte naar eeuwig plezier (12+ jaar).
OMG - a playful ceremony
Igor Vrebac
17.500
Meer info
Fysieke voorstelling met landelijke speellijst over durven geloven en de kracht van collectieve extase.
God's Own Musicians
Insomnio
12.500
Meer info
Serie eigentijdse muziekconcerten rondom het thema vogelgeluiden met landelijke speellijst.
September Me 2019
Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort
16.500
Meer info
Kamermuziekfestival in Amersfoort onder artistieke leiding van het Ragazze Kwartet met in de programmering nadruk op jongere carrières.
18e editie Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog:'vogelspektakel'
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
11.000
Meer info
Zesdaags klassieke muziekfestival op Schiermonnikoog.
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht 2019
Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht
25.000
Meer info
Vierdaags kamermuziekfestival op diverse locaties in Utrecht onder artistieke leiding van Janine Jansen.
Brandhaarden 2020
Internationaal Theater Amsterdam
30.000
Meer info
Festival met maatschappelijk relevante theater- en dansvoorstellingen met als focusgebied Zuid-Europa.
Via Musica 2019
Internationaal Zomerfestival Flevoland
12.500
Meer info
Vierdaags festival op verschillende locaties in Flevoland met klassieke muziek, film, poëzie.
Fortuin
Jan Vos
35.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling voor een breed publiek over de opkomst van het populisme.
Jonge Harten Theaterfestival (2019 - 2020)
Jonge Harten
80.000
Meer info
Negendaags theaterfestival in Groningen waar de jonge generatie verenigd wordt.
De Suriname Monologen
Julius Leeft!
15.000
Meer info
Voorstelling met verhalen over prominente personen uit het Suriname van toen en nu.
Hitting True North
Kalpana Arts Reimagined
15.000
Meer info
Dansvoorstelling met landelijke speellijst, gebaseerd op Indiase dans in combinatie met nieuwe muziek.
Karavaan Festival (2020 - 2021)
Karavaan Exceptionel
90.000
Meer info
Podiumkunstenfestival met veel site-specific en maatschappelijk relevante locatievoorstellingen in en rond Alkmaar.
LigaXL
Kassys
15.000
Meer info
Mimevoorstelling over de manier waarop ouders, maatschappij en media onze kinderen opvoeden.
Missie Marquez: Op weg naar het Einde! (Deel 10,11,12)
Kompagnie Kistemaker
22.000
Meer info
Laatste drie delen van twaalfdelige muzikale en magisch realistische theatrale vertaling van het boek Honderd Jaar Eenzaamheid van Gabriel García Márquez .
How it Ends?
Kostic voor Hedendaagse Kunst
10.000
Meer info
Dansvoorstelling over tunnelvisie, focus en psychologische processen bij leveren van topprestaties.
Vergeten dieren en verloren zaken
Laswerk / Duda Paiva Company
25.000
Meer info
Jeugdvoorstelling voor kinderen (6+ jaar) over planten en diersoorten die verdwijnen.
Le Guess Who? (2019 - 2020)
Le Guess Who
100.000
Meer info
Vierdaags festival voor experiment, avontuur en muzikale grensverlegging in Utrecht.
Arianna
Le Nuove Musiche (Stichting Altricanti)
15.000
Meer info
Landelijke serie concerten gebaseerd op opera l'Arianna van Monteverdi, met bewerkingen door componist Florian Magnus Maier, aangevuld met nieuw werk.
Lampje
Maas theater en dans
35.000
Meer info
Muzikale jeugdtheatervoorstelling (8+ jaar) met landelijke speellijst naar het gelijknamige boek van Annet Schaap.
Weiblicher Akt 10: Liebe Jelinek
Maatschappij Discordia
10.000
Meer info
Voorstelling gebaseerd op teksten van Elfriede Jelinek met landelijke speellijst.
Het best bewaarde geluid ter wereld
MaxTak
21.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling over geluiden en muziek, voor iedereen (5+ jaar).
Motel Mozaïque 2020 (MOMO20)
Motel Mozaïque
37.500
Meer info
Interdisciplinair festival in Rotterdam met een (inter)nationale programmering.
Andriessen Festival 2019
Muziekgebouw aan 't IJ
20.000
Meer info
Vierdaags festival in Amsterdam rond componist Louis Andriessen met concerten en randprogrammering.
Pärt Festival 2020
Muziekgebouw aan 't IJ
32.500
Meer info
Vijfdaags festival dat met concerten en contextprogrammering aandacht besteedt aan de volle breedte van het werk van Arvo Pärt.
Nederlandse Dansdagen (2019 - 2020)
Nederlandse Dansdagen
100.000
Meer info
Zesdaags festival in Maastricht dat een breed overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse danswereld aan een divers publiek toont.
Het Jaar 250 na Beethoven
Nicht diese Töne
17.500
Meer info
Muziektheaterproductie met landelijke speellijst, gebaseerd op de Negende Symfonie van Beethoven.
Het arsenaal der ongeleefde dingen
Nieuw Amsterdams Peil
15.000
Meer info
Tragikomische muziektheatervoorstelling over het maken van keuzes met landelijke speellijst.
De Wittgensteins
Nieuw Amsterdams Peil
25.000
Meer info
Muzikale montagevoorstelling met landelijke speellijst in samenwerking met Toneelgroep Oostpool.
Noorderzon Performing Arts Festival (2019 - 2020)
Noorderzon Groningen
125.000
Meer info
Meerdaags internationaal kunstenfestival in het Noorderplantsoen en in theaters en op podia in Groningen.
November Music (2019 - 2020)
November Music
120.000
Meer info
Toonaangevend tiendaags festival op het gebied van nieuwe muziek in Den Bosch.
60
OFF Projects
12.500
Meer info
Dansvoorstelling over hoe tijd ervaren wordt, met landelijke speellijst.
Opera Melancholica
Opera2Day
35.000
Meer info
Serie uitvoeringen van opera van Philip Glass door jong ensemble, voor een breed publiek en met landelijke speellijst.
Oranjewoud Festival 2020
Oranjewoud Festival
35.000
Meer info
Meerdaags festival op landgoed in Friesland met hedendaagse en klassieke muziek en randprogrammering.
Human Traits
PAKS Music
10.000
Meer info
Landelijke concerttournee van jonge saxofoniste Kika Sprangers met band over het gebrek aan directe sociale verbinding in de huidige maatschappij.
Wees Onzichtbaar
Podium Mozaiek
25.000
Meer info
Theaterbewerking van gelijknamige boek van Murat Isik in coproductie met Theater Rast.
En toen schiep God Mounir
Publieke Werken
12.500
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst van Mounir Samuel over gender en identiteit.
De Nieuwe Wereld
Pynarello
25.000
Meer info
Landelijke concertserie van jong ensemble met jazzgitarist gebaseerd op de Negende Symfonie van Dvorák.
Poker
Raymi Sambo Maakt
19.500
Meer info
Theaterproductie over de angst om te zijn wie je bent in een wereld waarin homoseksualiteit nog steeds geen volwaardige stem mag of kan hebben.
Circusstad Festival 2020
Rotterdam Circusstad
30.000
Meer info
Internationaal circustheaterfestival in Rotterdam.
Decemberdagen
Rudolphi Producties
20.000
Meer info
Voorstelling met landelijke speellijst van Jette Derlagen en Helen Kamperveen over de verdeeldheid in Suriname, in coproductie met Bijlmer Parktheater.
Mama Marlene
Rudolphi Producties
20.000
Meer info
Theatervoorstelling over moederschap anno nu.
VAL
Schweigman&
25.000
Meer info
Grotezaalvoorstelling met landelijk bereik voor breed publiek over angst om te vallen.
O S C A R
SHARP/ArnoSchuitemaker
20.000
Meer info
Multidimensionale voorstelling met beweging, licht, ruimte en muziek met landelijke speellijst.
SHOT
SHIFFT
12.500
Meer info
Dans- en fotografievoorstelling van Jasper van Luijck in coproductie met Korzo Theater.
soundsofmusic festival 2019
Soundsofmusic
10.000
Meer info
Festival in Groningen met avontuurlijke, actuele en elektronische muziek voor een breed publiek.
Spring 2019
Spring
40.000
Meer info
Festival in Utrecht met internationale hedendaagse podiumkunsten en crossover-projecten.
Dekmantel Concerts 2019
Stichting ter bevordering van Traditionele en Elektronische Muziek
20.000
Meer info
Tweedaags festival met avontuurlijke elektronische muziek voor jong publiek in Amsterdam.
Stiftfestival 2019
Stift International Music Festival
10.000
Meer info
Achtdaags zomerfestival met klassieke kamermuziek op en rond beschermd dorpsgezicht Het Stift in Weerselo.
Stil of ik schiet
Stip
20.000
Meer info
Voorstelling over stilte van House of Nouws (6+ jaar).
Festival Tweetakt 2020
Storm
75.000
Meer info
Jaarlijks internationaal multidisciplinair kunstenfestival voor alle leeftijden, maar met name voor kinderen en jongeren.
Club Catharsis
tgECHO
25.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst over de zoektocht van de mens naar hoe te leven in een maakbare wereld.
Ouder
Theater Gezelschap De Vlieg
15.000
Meer info
Eerste theatervoorstelling in drieluik met de titel Klein Kwaad over gezinsverhoudingen.
Tosca
Theater RAST
15.000
Meer info
Actuele Koerdische versie van Puccini's Tosca.
Juffenballet
Theater- en Productiehuis Almere
20.000
Meer info
Jeugdtheatervoorstelling met landelijke speellijst voor de grote zaal van Bonte Hond en Maas Theater en Dans.
De Gijzeling
Theatergroep MES
12.500
Meer info
Theatervoorstelling in de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag gebaseerd op de gijzeling in 1974 in de Franse ambassade.
Zeeland Nazomerfestival 2019
Theaterproductiehuis Zeelandia
30.000
Meer info
Theaterfestival op verschillende locaties in Zeeland.
The Beauty Queen of Leenane
Toneelschuur Producties
25.000
Meer info
Landelijke voorstelling over dromen van een beter leven, van jonge regisseur voor een breed publiek.
Lawrence - zevenentwintig scènes die nog misten in de fim
Trouble Man
15.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke tournee over heldendom en Europees kolonialisme in het Midden-Oosten.
De Droomlozen
Ulrike Quade Company
20.000
Meer info
Beeldende theatervoorstelling over een toekomstige samenleving waarin mensen niet meer slapen.
Rewire (2020 - 2021)
Unfold
100.000
Meer info
Driedaags avontuurlijk festival in Den Haag gericht op jong publiek met actuele muziek en vernieuwende performances.
De laatste dichters
Urban Myth
24.000
Meer info
Muziektheaterproductie gebaseerd op boek Christine Otten met programma van Poetry Circle.
Deep Ocean
Vis à Vis
25.000
Meer info
Immersieve locatievoorstelling in Almere, in coproductie met Het Blauwe Uur en Play Productions.
Memory Loss
WArd/waRD
30.000
Meer info
Multimediale dansvoorstelling met landelijke speellijst die vanuit een persoonlijk perspectief geheugenverlies en dementie tastbaar maakt.
Hoe ik talent voor het leven kreeg
Wat We Doen
65.000
Meer info
Voorstelling naar gelijknamige boek van Rodaan Al Galidi over leven in een asielzoekerscentrum, in coproductie met De Meervaart, George & Eran, Andalusisch Orkest en ICK Amsterdam.
Strek
Wervelwind Ensemble
15.000
Meer info
Tekstloze muziekvoorstelling voor kinderen (3-5 jaar) in het hele land.
What You See Festival 2019
What You See Festival
10.000
Meer info
Internationaal kunstenfestival in Utrecht over gender en identiteit.
Pulchalchiajev
Wilco
15.000
Meer info
Solomuziektheatervoorstelling over liegen en nepnieuws voor breed publiek met landelijke speellijst.
Wirwar
Wirwar
20.000
Meer info
Circustheatervoorstelling door jonge makers voor iedereen (6+ jaar), met landelijke speellijst.
Wonderfeel (2019 - 2020)
Wonderfeel
100.000
Meer info
Driedaags festival gericht op een breed publiek dat klassieke en nieuwe muziek in een andere context plaatst.

 

Film, mediakunst en digitale cultuur

AFFR 2019: Lost in Transition
Architectuur Filmfestival Rotterdam
27.500
Meer info
Elfde editie van filmfestival in Rotterdam over stad en architectuur.
International Queer & Migrant Filmfestival 2019
ART.1
12.000
Meer info
Filmfestival in Amsterdam en landelijke tournee, met film, debat, expositie en dans over seksuele en culturele diversiteit.
Eastern Neighbours Film Festival
artTrace
13.000
Meer info
Filmfestival in Den Haag met films uit Oost- en Zuidoost-Europa met landelijk tourprogramma.
Ultrakort - Cinema
Bart Maalderink
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Merel Hamers in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé.
Da Bounce Urban Film Festival
Capture22
27.500
Meer info
Zesde editie van filmfestival in Amsterdam rondom urban culture.
Cinedans FEST '20
Cinedans
25.000
Meer info
Vijfdaags landelijk festival in Amsterdam met een focus op de dansfilm .
Cinekid festival 2019
Cinekid
100.000
Meer info
Festival voor film, televisie en nieuwe media voor jeugd (4-15 jaar) in Amsterdam en op veertig andere locaties in Nederland.
Terug naar de Akbarstraat
De Familie Film & TV
35.000
Meer info
Documentaire over en met de bewoners van de Akbarstraat in Amsterdam, met landelijke impactcampagne over integratie en armoede.
Rûzje Wyn
De Productie
12.500
Meer info
Filmproject van Ester Eva Damen met poëzie en muziek van Elmar Kuiper, Tsead Bruijna en Nynke Laverman.
Xtended 2019-2020
Eye Filmmuseum
20.000
Meer info
Serie museale presentaties van VR-werken van gerenommeerde internationale kunstenaars.
Andrej Tarkovski - The Exhibition
Eye Filmmuseum
50.000
Meer info
Tentoonstelling en uitgebreid publieksprogramma rondom de Russische filmmaker Andrej Tarkovski.
Ultrakort - Human Nature
Family Affair Films
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Sverre Fredriksen in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé.
Internationaal Filmfestival Assen | Vrouw & Film 2019
Festival Vrouwenfilms Claire Obscur
10.000
Meer info
Filmfestival in Assen met een feministische inslag.
Noordelijk Film Festival 2019
Film in Friesland
30.000
Meer info
Veertigste editie van vijfdaags internationaal filmfestival in Leeuwarden met focus op regionale films en films uit noordelijk deel van Europa.
Go Short - International Short Film Festival Nijmegen (2020 - 2021)
Go Short - International Short Film Festival Nijmegen
80.000
Meer info
Vijfdaags internationaal festival voor de korte film in Nijmegen.
Ultrakort - Blind Date
Happy Ship
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Camiel Schouwenaar in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé.
Imagine Film Festival 2020
Imagine Film Festival
30.000
Meer info
Tiendaags festival voor de fantastische film in Amsterdam.
Impakt Festival 2019: Speculative Interfaces
Impakt
25.000
Meer info
Festival in Utrecht voor actuele mediakunst in interdisciplinaire context.
IDFA (2019 - 2020)
International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)
250.000
Meer info
Publieksprogrammering van Internationaal Documentary Filmfestival Amsterdam.
International Film Festival Rotterdam (2020 - 2022)
International Film Festival Rotterdam
750.000
Meer info
Publieksprogrammering van International Film Festival Rotterdam.
Kaboom Animation Festival 2019
Kaboom Animation Festival
50.000
Meer info
Internationaal animatiefestival in Utrecht en Amsterdam.
Kralen & Nootmuskaat
Memphis Features
40.000
Meer info
Documentaire en impactcampagne over de totstandkoming van de eerste tentoonstelling over slavernij in het Rijksmuseum.
Movies that Matter Festival 2020
Movies that Matter
75.000
Meer info
Internationaal film- en debatfestival in Den Haag waarin mensenrechten centraal staan, met landelijke educatieprogramma.
Nederlands Film Festival (2019 - 2020)
Nederlands Film Festival
210.000
Meer info
Meerdaags festival in Utrecht voor de Nederlandse film, televisie en interactieve media voor een breed publiek.
De plantage en het museum
Pieter van Huystee Film & tv B.V.
15.000
Meer info
Online documentaireserie om bewustzijn te creëren over de plaats van Afrikaanse kunst in westerse musea.
Roffa Mon Amour 2019
Roffa Mon Amour
10.000
Meer info
Zomerfestival in Rotterdam met film, filmcolleges en live cinema concerten.
Ultrakort - Rauw
Storm post production
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Ben Brand in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé.
STRP Festival 2020
STRP
30.000
Meer info
Multidisciplinair festival in Eindhoven met een tentoonstelling, muziek, performances, debat en educatieprogramma.
TodaysArt Festival 2019
The Generator
30.000
Meer info
Vierdaags interdisciplinair kunstenfestival in Den Haag.
De vlucht van Ronnie
VPRO
15.000
Meer info
Documentaire voor televisie en internet van Sacha Vermeulen over Ronnie Flex, waarin de kracht en beperkingen van social media duidelijk worden gemaakt.

 

Kunsteducatie

Young Office (2019-2022)
Bonnefantenmuseum
120.000
Meer info
Programmering door, met en voor jongeren (13-25 jaar).
Cleopatra
Danstheater AYA
30.000
Meer info
Landelijke danstheatervoorstelling voor jongeren (14+ jaar) over machtige vrouwelijke rolmodellen in coproductie met ZEP Theaterproducties, inclusief lessenpakket, workshops, nagesprekken.
Publiekswerking jonge digitalen
De Nieuwe Vorst
45.000
Meer info
Publieksprogrammering door, met en voor jongvolwassenen (18-25 jaar).
Take pART (2019/2020 - 2021/2022)
Dordrechts Museum
76.950
Meer info
Educatie- en participatietraject voor en door jongeren (15-20 jaar).
Guiding next Level. Verdiepend publieksprogramma Dutch Design Week 2019
Dutch Design Foundation
55.000
Meer info
Publieksbegeleidingsprogramma met als doel bezoekers bewust te maken van de rol van design in onze samenleving.
Unicef Kinderrechten Filmfestival 2020
En...Actie
12.500
Meer info
Landelijk filmeducatieproject voor kinderen (8-14 jaar).
MovieZone, werk in uitvoering
Eye Filmmuseum
97.370
Meer info
Landelijk jongerenplatform voor filmeducatie voor jongeren (15-21 jaar).
Mbo Foam Lab (2020 - 2022)
Foam Fotografiemuseum Amsterdam
50.000
Meer info
Buitenschools educatieproject waarin mbo-studenten zelf activiteiten organiseren in het museum.
Street Colors Bonaire
Fundashon Plataforma Kultural
35.000
Meer info
Professionele streetart-kunstenaars geven gastlessen aan mbo-studenten op Bonaire voor het maken van muurschilderingen.
Workshops voor mbo-onderwijs in Het Concertgebouw
Het Concertgebouw Fonds
20.000
Meer info
Muziekworkshops voor mbo-studenten.
Trojan Wars
Het Nationale Theater
40.000
Meer info
Theaterervaring waarin mbo-studenten worden uitgedaagd om hun eigen burgerschap vorm te geven.
Clip & Klaar
Kunst Centraal
10.000
Meer info
Mediakunsteducatieproject voor kleuters.
Mbo Mondays (2019/2020 - 2020/2021)
Kunsthal Rotterdam
30.000
Meer info
Op Mbo Mondays is de Kunsthal exclusief geopend voor mbo'ers en wordt een uitgebreide programmering aangeboden voor en door studenten.
Hallo Rembrandt!
Mauritshuis
35.000
Meer info
Interactieve tentoonstelling over Rembrandt voor families met kinderen (3-11 jaar).
Kunst/Werk
Museum Boijmans Van Beuningen
50.000
Meer info
Mbo-studenten leren kritisch denken door kunst en ontdekken hoe werk in een museum zich verhoudt tot hun eigen vakmanschap.
Social Media Stories voor het mbo 2020
Nederlands Film Festival
27.000
Meer info
Educatief programma over nieuwe manieren van storytelling in interactieve mediaproducties.
De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt
Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief
50.000
Meer info
Interactieve tentoonstelling waarin kinderen spelen met taal en reflecteren op zichzelf.
Vocal Statements in het mbo
Operamakers
31.800
Meer info
Zingen in koorverband wordt ingezet om actuele thema's bespreekbaar te maken, mbo-studenten met elkaar te verbinden en hun persoonlijke stem te ontdekken.
Welkom Today
Paradox
15.000
Meer info
Educatief programma voor vmbo-leerlingen in Amsterdam rondom fotografieproject van Ad van Denderen en Lebohang Tlali over het Zuid-Afrikaanse goudmijnstadje Welkom.
Er Was Eens 2020 voor mbo
Passionate Bulkboek
50.000
Meer info
Landelijke verhalenwedstrijd voor mbo-studenten op alle niveaus en in alle leerjaren.
Ontdek het Orkest (2019-2022)
Residentie Orkest
45.000
Meer info
Doorlopende leerlijn die leerlingen van regulier en speciaal basisonderwijs actief kennis laat maken met klassieke muziek en het symfonieorkest.
RijksakademieOPEN 2019 - Art Mediation
Rijksakademie van beeldende kunsten
24.000
Meer info
Jaarlijkse openstelling van de ateliers van de Rijksakademie met een uitgebreide randprogrammering en publieksbegeleiding.
Het Rijksmuseum door de ogen van het mbo
Rijksmuseum
24.900
Meer info
Mbo'ers creëren educatief en uitdagend videomateriaal dat aansluit bij hun opleiding en belevingswereld.
Mbo op de Rode Loper!
Samenleving & Kunst Amsterdam
35.000
Meer info
Lespakket en reeks evenementen met het doel vrij lezen onder eerstejaars mbo'ers uit Eindhoven te stimuleren.
Wake Up!
Spanga het Verona van Weststellingwerf
20.000
Meer info
Opera's Anne & Zef en The Others en een intensief belevingsprogramma in Spanga gericht op jongeren.
CuratorLab (2020 - 2021)
Stedelijk Museum Alkmaar
35.000
Meer info
Mbo-studenten herschrijven de collectie van het museum vanuit hun opleiding en eigen invalshoek.
Boekenweek voor Jongeren - Literatour 2019
Stichting Lezen
30.000
Meer info
Landelijk leesbevorderingsproject met auteursbezoeken voor jongeren in het vo en mbo.
Design Studio
TextielMuseum
50.000
Meer info
Mbo-studenten ontwerpen en maken zelf sokken.
Your story, my story - our stories (YSMSOS) 2
Theater De Lieve Vrouw
44.030
Meer info
Serie theater- en filmvoorstellingen en daaraan gekoppelde kunsteducatie-activiteiten voor mbo-studenten van ROC MN Amersfoort.
KunstTheaterfestival
Twee-ater
15.000
Meer info
Theatervoorstellingen en interactieve installatie om gezinnen met jonge kinderen actief beeldende kunst te laten beleven.
100% Hedendaags x mbo (2020/2021)
Witte de With Center for Contemporary Art
25.000
Meer info
Samenwerking van TENT, Showroom MAMA en Witte de With voor ontwikkeling educatieprogramma voor mbo over hedendaagse beeldende kunst en beeldcultuur.

 

Beeldende kunsten & vormgeving

A Perfect Day 2
A Perfect Day
25.000
Meer info
Tentoonstelling waarin kunstenaars door middel van tekst, beeld en humor hun visie en commentaar geven op wat ons dagelijks bezighoudt.
Fashion Statements
Amsterdam Museum
19.400
Meer info
Tentoonstelling met randprogramma over identiteit en statements in de mode vroeger en nu, voornamelijk gericht op jongeren (18-35 jaar).
De Tranen van Eros. Moesman, surrealisme en de seksen
Centraal Museum Utrecht
35.000
Meer info
Tentoonstelling met werk van schilder Joop Moesman in de context van zijn surrealistische tijdgenoten, bezien vanuit een hedendaags perspectief.
Nieuwe Nuances - Vrouwelijke kunstenaars in en rondom Cobra
Cobra Museum voor Moderne Kunst
15.000
Meer info
Tentoonstelling over vrouwen binnen de Cobra-beweging met werken van zeven vrouwelijke Cobra-kunstenaars.
Adrián Villar Rojas in de Oude Kerk
De Oude Kerk
35.000
Meer info
Tentoonstelling en publieksprogramma in Amsterdam rondom het werk van de Argentijnse kunstenaar Adrián Villar Rojas.
Modern Nederland - De vormgeving van een gidsland 1963 - 1989
Design Museum Den Bosch
24.000
Meer info
Tentoonstelling en publieksprogramma over de relatie tussen moderne vormgeving, architectuur en kunst.
Sprezzatura
Drents Museum
30.000
Meer info
Tentoonstelling over 19e-eeuwse Italiaanse schilderkunst met zeventig werken uit internationale museumcollecties.
Adorned - The Fashionable Show
Foam Fotografiemuseum Amsterdam
35.000
Meer info
Tentoonstelling en educatief programma over de invloed van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen op nieuwe modefotografie.
Joint Memory: Photographic Fragments
FOTODOK
10.000
Meer info
Tentoonstelling met randprogramma over het functioneren van het visueel collectief geheugen.
De iconografie van armoede
Fotografie Noorderlicht
15.000
Meer info
Multimedia project van fotograaf Dirk-Jan Visser over de armoede-industrie in Nederland in het Gevangenismuseum in Veenhuizen.
Taxed to the Max
Fotografie Noorderlicht
50.000
Meer info
Jaarlijkse fotomanifestatie in Groningen die bestaat uit een mix van fotoseries, mixed-media, video- en geluidsinstallaties, performances en ruimtelijk werk.
Graphic Matters 2019
Graphic Design Festival Breda
40.000
Meer info
Tweejaarlijks festival in Breda over grafische vormgeving.
Eli Content
Joods Historisch Museum
15.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van kunstenaar Eli Content (1943).
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Kunst in de Heilige Driehoek
50.000
Meer info
Biënnale met hedendaagse kunst en religieuze thema's in drie kloosters in Oosterhout.
Street Dreams: How hiphop took over fashion
Kunsthal Rotterdam
30.000
Meer info
Tentoonstelling over vijftig jaar hiphopcultuur en de invloed ervan op mode in samenwerking met HipHopHuis Rotterdam.
The Floor is Lava/Museum Motus Mori/The Waves
Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur
20.000
Meer info
Drie presentaties in Maastricht van Sander Breure en Witte van Hulzen, Katja Heitmann en Espen Sommer Eide met uitgebreid publieksprogramma.
Body Control
Museum Arnhem
25.000
Meer info
Tentoonstelling in De Kerk in Arnhem met 150 (inter)nationale sieraad- en modeontwerpers die in hun werk reflecteren op de maakbaarheid van de mens.
Jonge Rembrandt
Museum De Lakenhal
75.000
Meer info
Tentoonstelling over de eerste tien jaar van Rembrandts kunstenaarschap.
Lucas Gassel van Helmond – Meester van het landschap
Museum Helmond
30.000
Meer info
Tentoonstelling van de in Helmond geboren 16e-eeuwse kunstschilder Lucas Gassel met (inter)nationale bruiklenen en randprogramma.
Hier. Zwart in de tijd van Rembrandt
Museum Het Rembrandthuis
25.000
Meer info
Tentoonstelling over diverse en realistische verbeeldingen van zwarte (vrije) mensen in Rembrandts tijd.
Bruno Taut: De fantasie voorbij. Architect tussen Amsterdamse School en Bauhaus.
Museum Het Schip
25.000
Meer info
Tentoonstelling met publieksactiviteiten over de Duitse architect Bruno Taut.
Do it ourselves
Nai010 Uitgevers
10.000
Meer info
Publicatie en online platform van Jeroen Junte over de nieuwste generatie ontwerpers in Nederland.
Volta
Nest
10.000
Meer info
Tentoonstelling van beeldend kunstenaar Oscar Peters in de Elektriciteitsfabriek in Den Haag.
Pride Photo Award 2019
Pride Photo Award
25.000
Meer info
Internationale fototentoonstelling over seksuele- en genderdiversiteit op verschillende locaties verspreid over Nederland.
Rotterdamse Dakendagen 2019
Rotterdamse Dakendagen
20.000
Meer info
Architectuurfestival met rondleidingen en kunstprogrammering op de daken van Rotterdam.
De Toorop Dynastie
Stedelijk Museum Alkmaar
35.000
Meer info
Tentoonstelling over de kunstenaarsfamilie Toorop voor een breed publiek.
Yael Davids - A Daily Practice: One is Always a Plural
Stedelijk Van Abbemuseum
25.000
Meer info
Tentoonstelling en publieksprogramma over het fysiek ervaren van kunst.
The Art of Lace
TextielMuseum
40.000
Meer info
Tentoonstelling en randprogramma over hedendaagse toepassingen van mechanisch kant in haute couture, van Chanel tot Iris van Herpen.
Zee
Villa Zebra
30.000
Meer info
Tentoonstelling voor kinderen (7-12 jaar) met hedendaagse kunst van beeldend kunstenaars en woordkunstenaars met diverse achtergronden.
Een tentoonstelling met werk van Marcos Castro, Anna Franceschini, Ni Haifeng, Nicolas Lamas, Pranee
Witte de With Center for Contemporary Art
15.000
Meer info
Tentoonstelling waarin (inter)nationale kunstenaars Delfts blauw benaderen als een esthetische manifestatie van een wereld in beweging.

 

Literaire kunsten

Jeugdfestival Boekids 2019
Boekids
29.500
Meer info
Literair festival voor kinderen (4-14 jaar) in Den Haag.
Wintertuinfestival 2019
De Wintertuin
15.000
Meer info
Vijfdaags interdisciplinair literatuurfestival in Nijmegen.
Explore the North 2019
Explore the North
20.000
Meer info
Jaarlijks interdisciplinair kunstenfestival in Leeuwarden met een focus op literatuur en podiumkunsten.
International Literature Festival Utrecht (ILFU) 2020
Het Literatuurhuis
25.000
Meer info
Internationaal letterenfestival in Utrecht.
Het Mooie Kinderboekenfestival
Kleine Lettertjes
10.000
Meer info
Kinderboekenfestival voor kinderen (4-10 jaar) in Amsterdam, Den Bosch en Hoogeveen.
Read My World Festival 2019: Marokko
Read My World
20.000
Meer info
Intercultureel literair festival met focus op Marokko voor met name jong publiek in de Tolhuistuin en andere locaties in Amsterdam.
Amsterdam Storytelling Festival
Storytelling Centre
15.000
Meer info
Internationaal vertelfestival in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Jongeren & Maatschappij
Paspoort naar je Toekomstdroom & Tweenstalent

Inleiding

Voor alle jongeren van 12 tot 30 jaar een goede start in de samenleving, vol kansen en ontwikkelmogelijkheden. Dat vindt Fonds 21 essentieel. In 2019 ondersteunden we talrijke projecten die door een leerervaring de zelfredzaamheid van jongeren vergroten. Dat doen we binnen de thema’s Omgaan met Geld, Mediawijsheid, Ondernemen en Taalvaardigheid. Daarnaast hebben we speciale aandacht voor projecten waarbij cultuur een middel is om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te vergroten, onder het thema Cultuur als Middel.

 

In 2019 hebben 42 projecten binnen de pijler Jongeren & Maatschappij een toekenning van Fonds 21 ontvangen voor een bedrag van in totaal €2.217.450. Toegekende bedragen lopen uiteen van €10.000 voor het Columnfestival van Nowhere, een workshopprogramma waarbij middelbare scholieren een column schrijven en presenteren op een festival, tot €343.750 voor de komende twee jaren van VMBO On Stage, waar vmbo-leerlingen door heel Nederland zich oriënteren op de arbeidsmarkt en kennismaken met werkgevers. Het gemiddelde toegekende bedrag binnen de pijler was €52.796.

 

Jongeren & Ondernemen 

De meeste projecten ondersteunden we binnen het thema Jongeren & Ondernemen, namelijk 13 toekenningen voor een bedrag van in totaal €1.166.250. Omdat de arbeidsmarkt en maatschappij in toenemende mate vragen om een ondernemende houding, wil Fonds 21 er aan bijdragen dat jongeren hier goed op voorbereid zijn. Een ondernemende houding is van belang op verschillende vlakken, en kan op vele manieren worden bevorderd. Denk bijvoorbeeld aan ondernemerschap in formele zin, het initiëren van een eigen project. Maar ook zelfstandig en bewust keuzes maken over (vervolg-)opleiding en loopbaan vallen onder ondernemerschap, net als projecten die jongeren stimuleren tot een grote mate van zelfredzaamheid. De projecten die Fonds 21 ondersteunt zijn binnen Jongeren & Ondernemen dan ook erg divers.

 

Fonds 21 ondersteunde verschillende projecten die jongeren stimuleren te dromen en zich ondernemend in hun loopbaan op te stellen. Het project ‘Integreren doen we samen’ van Lemat, stimuleert Eritrese statushouders tussen de 16 en 30 jaar, door hen te activeren en toe te leiden naar werk (toekenning €20.000). We ondersteunden ook verschillende projecten die jongeren voorbereiden op een loopbaan als zelfstandig ondernemer, zoals New Creatives van sQuare, een programma waarin pas afgestudeerde jongeren van creatieve mbo-opleidingen werken aan ondernemende vaardigheden (toekenning €50.000). Verder ondersteunden we projecten die jongeren stimuleren maatschappelijk ondernemend te zijn, zoals het workshopprogramma Young Impact, van de gelijknamige organisatie (toekenning €200.000 voor twee jaar). Dit programma stimuleert jongeren tot 25 jaar om vanuit intrinsieke motivatie positieve maatschappelijke acties te ondernemen.

 

interview

Young Impact: De wereld positief veranderen

Lees interview
Young Impact: De wereld positief veranderen

Jongeren & Cultuur als Middel

Vanuit het aandachtsgebied Jongeren & Cultuur als Middel hebben we 11 projecten ondersteund voor in totaal €381.500. Hierbij organiseren jongeren kunstprojecten of maken ze zelf kunst, met als uiteindelijke doel hun zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen te vergroten. Daarbij worden ze begeleid door professionele makers. Ze werken toe naar een eindproduct (zoals een voorstelling, tentoonstelling of documentaire) van artistiek goed niveau dat wordt getoond aan publiek dat breder is dan alleen ouders en vrienden. In het binnenschoolse Vertel Vrijheid! van Musea en Herinneringscentra 40-45 reflecteren jongeren tussen de 12 en 16 jaar op 75 jaar vrijheid en maken daarbij een video waarin zij hun kijk op vrijheid en democratie uitlichten (toekenning €35.000). Een ander voorbeeld is FutureMe van Het Binnenstebuiten. Een kunst- en cultuureducatieprogramma voor de onderbouw van het vmbo en het voortgezet speciaal onderwijs, dat het doel heeft het vormen van een positief toekomstbeeld.

 

interview

Young in Prison: Verbeeldingskracht geeft perspectief

Lees interview
Young in Prison: Verbeeldingskracht geeft perspectief

Jongeren & Omgaan met Geld

Binnen het thema Jongeren & Omgaan met Geld ontvingen 6 projecten een toekenning voor in totaal €281.700. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren al op jonge leeftijd betalingsachterstanden of schulden hebben. Fonds 21 wil financieel gezond gedrag onder jongeren stimuleren en ondersteunt bij voorkeur projecten voor jongeren die een verhoogd risico op schulden lopen, bijvoorbeeld omdat er thuis weinig aandacht is voor het omgaan met geld.

 

Een deel van de ondersteunde projecten bereikt jongeren onder schooltijd, zoals bijvoorbeeld Globaland XL van Cross Your Borders (toekenning €50.000 voor twee schooljaren). In dit programma ontwikkelen vmbo-leerlingen en studenten op het mbo een interactief simulatiespel waarin maatschappelijke vraagstukken (waaronder over omgaan met geld) aan de orde komen. Get a Grip, van Humanitas, vindt buiten schooltijd plaats (toekenning €80.000 voor twee jaren). Dit is een landelijk programma waarin goed getrainde vrijwilligers jongeren ondersteunen om (weer) financieel zelfredzaam te worden.

 

Jongeren & Mediawijsheid

Binnen het thema Jongeren & Mediawijsheid ontvingen 8 projecten een bijdrage voor in totaal €232.000. Media raken steeds verder verweven met ons leven, mediawijsheid omvat in het verlengde hiervan een breed spectrum aan kennis, vaardigheden en bewustzijn. De gesteunde projecten zetten ieder in op een ander aspect aan mediawijsheid.

 

Zo geven de workshops van Tekkie Worden, van Positive Society, jongeren met een sociaaleconomische achterstand de kans om een toekomst in de techniek te ontdekken (toekenning €25.000). Het binnenschoolse project Under Pressure van Bad News, zet met peer educators en een interactieve game in op het weerbaar maken van jongeren tegen desinformatie, en het vergroten van mediawijsheid (toekenning €35.000).

Jongeren & Taalvaardigheid

Onder het thema Jongeren & Taalvaardigheid droeg het fonds in 2019 bij aan 4 projecten voor in totaal €156.000. Dit zijn projecten die jongeren, in een aantal gevallen op school aanvullend op het vaste lesprogramma, plezier in lezen, schrijven of mondeling argumenteren willen meegeven. Een voorbeeld hiervan is het project Love = Love?! Van Discussiëren kun je Leren (toekenning €21.000). Jongeren van het voortgezet onderwijs volgen op school masterclasses in debatvaardigheden, en gaan als afsluiting in debat over LHBTI-emancipatie.

 

 

Uitgegeven bedrag naar thema
Ondernemen 1.166.250
Cultuur als Middel 381.500
Omgaan met Geld 281.700
Mediawijsheid 232.000
Taalvaardigheid 156.000

Totaal

2.217.450
Aantal ondersteunde projecten
Ondernemen 13
Cultuur als Middel 11
Omgaan met Geld 6
Mediawijsheid 8
Taalvaardigheid 4

Totaal

42

Bereikte jongeren

Met de 42 projecten die we in 2019 ondersteunden verwachten de aanvragers gezamenlijk 540.612 jongeren te bereiken. Hoe jongeren betrokken zijn verschilt per project. Waar het sommige projecten met groot bereik gaat om grootschalige evenementen met duizenden bezoekers, zijn er ook projecten die weliswaar op een schaal van enkele tientallen, jongeren langdurig en zeer intensief begeleiden.

 

In 2019 ondersteunden we 11 projecten die geheel in de context van de school worden uitgevoerd, 14 projecten die deels binnen- en deels buiten de school plaatsvonden en 17 projecten die volledig buitenschools plaatsvonden.

 

 

Spreiding

Door het ondersteunen van initiatieven op het gebied van Jongeren & Maatschappij willen we jongeren uit heel Nederland bereiken. In 2019 werden de meeste projecten die we ondersteunden uitgevoerd in de Randstad, namelijk 32, 29 en 23 in respectievelijk Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In de provincie Zeeland ondersteunden we 12 projecten. In het Caraïbisch deel van het Koninkrijk vond in 2019 één project plaats met steun van Fonds 21.

 

 

Geografische spreiding van projecten over provincies (NB Veel projecten worden uitgevoerd in meer provincies)

14

Drenthe

16

Flevoland

14

Friesland

20

Gelderland

14

Groningen

16

Limburg

19

Noord-Brabant

32

Noord-Holland

13

Overijssel

23

Utrecht

29

Zuid-Holland

12

Zeeland

1

Caribisch deel van het Koninkrijk
Toekenningen Jongeren & Maatschappij

 

Ondernemen

Cardea Music Radio
Cardea
15.000
Meer info
Ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van een mediaplatform voor en door jongeren uit de jeugdzorg.
Scholierenprogramma
Giving Back
25.000
Meer info
Mentorprogramma voor jongeren voor wie studeren niet vanzelfsprekend is.
SamenDoorSamen 2020
Hoedje van Papier
35.000
Meer info
Begeleidingstraject voor jongvolwassen statushouders om hun economische participatie en financiële zelfredzaamheid te vergroten.
Integreren doen we Samen!
Lemat
20.000
Meer info
Programma dat Eritrese statushouders (16-30 jaar) in Rotterdam, Amsterdam en Assen activeert en leidt naar werk.
Talent Traineeship
Move
35.000
Meer info
Ontwikkeling van traject voor leerlingen in bovenbouw vmbo ter versterking van hun positie op de arbeidsmarkt.
Move your world 2020
Move
25.000
Meer info
Landelijk uitgevoerde lessenreeks waarin vmbo-scholieren samen met studenten positieve acties organiseren om hun zelfvertrouwen en maatschappelijk ondernemerschap te vergroten.
Paspoort naar je Toekomstdroom & Tweenstalent
Paspoort naar je Toekomstdroom
15.000
Meer info
LOB-programma met rolmodellen dat jongeren na laat denken over hun toekomst en mogelijkheden in studie- en beroepskeuze inzichtelijk maakt.
New Creatives
sQuare
50.000
Meer info
Pas afgestudeerde jongeren aan een creatieve mbo-4 opleiding werken aan ondernemende vaardigheden.
SchoolAcademy
StreetPro
45.000
Meer info
Begeleiding van jonge schoolverlaters en jongeren die dreigen uit te vallen naar een passende opleiding.
ZomerOndernemer 2019
The New Entrepreneur
107.500
Meer info
Landelijke project waarin jongeren (15-22 jaar) kennismaken met het opzetten van een eigen bedrijf.
VMBO On Stage (2019/2020 - 2020/2021)
VMBO On Stage - Stichting Backstage
343.750
Meer info
Faciliteren van opbouw van persoonlijk duurzaam beroepsnetwerk tussen (vmbo-)jongeren en lokale ondernemers in twintig regio's.
Skills The Finals 2020/LOB Experience
WorldSkills Netherlands
250.000
Meer info
LOB-programma om (v)mbo-jongeren een ervaring en oriëntatie op (toekomstige) loopbaan en beroepskeuze te geven.
Young Impact (workshopprogramma)
Young Impact
200.000
Meer info
Programma dat jongeren stimuleert om vanuit intrinsieke motivatie positieve maatschappelijke acties te ondernemen.

 

Cultuur als Middel

Back Home
Click F1
29.000
Meer info
Jongeren in detentie worden door artiesten, creatieve coaches, werkvormen en digitale vaardigheden geïnspireerd positieve keuzes te maken.
Political Catwalk 2019
f6
15.000
Meer info
Cultureel-educatief project waar jongeren en kwetsbare jongeren mode maken voor politici.
FutureMe
Het Binnenstebuiten
60.000
Meer info
Kunst- en cultuureducatieprogramma voor onderbouw vmbo en vso met als doel het vormen van een positief toekomstbeeld.
Boksclinic Het HEM
Het HEM
25.000
Meer info
Cultureel en sportief educatietraject voor jongeren (16-25 jaar) uit Zaandam en Amsterdam die vastzitten in hun persoonlijke ontwikkeling.
Framelab
Metafoor
15.000
Meer info
Jonge nieuwkomers maken samen met animatie- en filmprofessionals hun eigen films.
Vertel Vrijheid!
Musea en Herinneringscentra 40-45
35.000
Meer info
Jongeren (12-16 jaar) reflecteren op 75 jaar vrijheid en maken rap/videoclip met hun kijk op vrijheid en democratie.
In Vrijheid - Beethoven Negen - 75 jaar Vrijheid
Noord Nederlands Orkest
20.000
Meer info
Muziekproductie voor en door jongeren in teken van 250 jaar Beethoven en 75 jaar vrijheid in 2020.
Wie is baas?
Studio 52nd
22.500
Meer info
Theatervoorstelling over invloed van Nederlandse koloniale verleden op identiteit, geschreven door Amsterdamse jongeren met verschillende culturele achtergronden.
Special Edition Gender
Studio 52nd
30.000
Meer info
Educatief theaterproject over seksuele- en genderdiversiteit, door (vmbo-)jongeren geschreven en bewerkt tot voorstelling door professionele makers.
Een wereld van verschil
Worldvisuals Film
20.000
Meer info
Documentaire met impactprogramma en online bewustwordingscampagne rond re-integratie van ex-gedetineerde jongeren.
Creativiteit Bevrijdt (2020 - 2021)
Young in Prison
110.000
Meer info
Creatieve workshop- en maatjesprogramma's voor jongeren in en na detentie.

 

Omgaan met geld

Mijn Schuld?!
CNV Jongeren
10.000
Meer info
Schuldpreventieproject voor jongeren met een beperking.
Globaland XL: 'peer education' op het (V)MBO
Cross Your Borders
50.000
Meer info
(V)mbo-leerlingen ontwikkelen, marketen en organiseren een interactief simulatiespel over maatschappelijke vraagstukken.
Hoe word je rijk? 2019/2020
Money Start
47.000
Meer info
Onderwijsprogramma voor jongeren (15-18 jaar) om schulden te voorkomen na hun 18e verjaardag.
Jongeren Perspectief Fonds en de Beroepentuin
SchuldenlabNL
84.700
Meer info
Samenwerking tussen SchuldenlabNL, JPF en Beroepentuin om schulden onder jongeren aan te pakken en hen via scholing toe te leiden naar werk.
Get a Grip uitrol
Vereniging Humanitas
80.000
Meer info
Landelijk programma ter bevordering van financiële zelfredzaamheid van jongeren.
8tien+
Zorgbelang Inclusief
10.000
Meer info
Peer-to-peer workshopproject over schuldpreventie voor jongeren in de jeugdzorg en op het mbo.

 

Mediawijsheid

Under Pressure
Bad News
35.000
Meer info
Workshopproject met spel onder leiding van peer educators over desinformatie voor bovenbouw vo en onderbouw mbo.
Ithaka Filmt
Common Frames
30.000
Meer info
Filmproject met workshops en festival voor empowerment en integratie van jonge nieuwkomers van Internationale Schakelklassen in heel Nederland.
Digi Loopbaanleren
FutureNL
30.000
Meer info
LOB-lesmateriaal op gebied van digitale geletterdheid voor bovenbouw vmbo.
Mediafestival 2019
Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer
12.000
Meer info
Festival over de invloed van media en technologie voor jongeren in de regio Haarlemmermeer.
Samen mediawijs & ICT-vaardig! (2019-2020)
Mira Media
60.000
Meer info
Ontwikkeling en implementatie leerlijnen voor onderbouw vmbo ter verbetering van mediagebruik, informatie- en ICT-vaardigheden.
Nazipropaganda voor de jeugd, 1933-1945
Nationaal Onderwijsmuseum
20.000
Meer info
Tentoonstelling en educatief programma in Dordrecht voor jongeren in vo over de invloed van beeld op meningsvorming.
Tekkie Worden Workshops
Positive Society
25.000
Meer info
Buitenschools workshopproject voor jongeren (15-18 jaar) in Amsterdam ter bevordering van ondernemerschap en mediawijsheid.
Scholieren Filmfestival 2019
The Young Kieslowski
20.000
Meer info
Meerdaags filmfestival georganiseerd door en voor middelbare scholieren in de regio Leiden en Den Haag.

 

Taalvaardigheid

Love = Love?!
Discussiëren Kun Je Leren
21.000
Meer info
Jongeren volgen masterclasses in debatvaardigheden en voeren een debat over LHBTI-emancipatie.
Taal & Poëzie 2019/2020
IMC Weekendschool
115.000
Meer info
Buitenschools creatief taalonderwijs voor leerlingen van weekendscholen op tien vestigingen van IMC Weekendschool en twee locaties IMC on Tour.
Columnfestival 2019
Nowhere
10.000
Meer info
Wedstrijd voor vo met workshoptraject en festivaldag voor het schrijven van columns.
Taal is Leuk! jaar drie
Stichting voor Kennis en sociale Cohesie
10.000
Meer info
Buitenschools taal- en leesprogramma voor po.

Communicatie

Communicatie
Kunsthal - Street Dreams - How Hiphop took over Fashion, Foto Isabel Janssen

De belangrijkste doelgroep van Fonds 21 zijn de (potentiële) aanvragers. De communicatie van het fonds richt zich dan ook hoofdzakelijk op deze groep. Het belangrijkste communicatiemiddel is de website (www.fonds21.nl) waar we onze achterban informeren over ons beleid middels de voorwaarden, criteria, toekenningen, nieuws en andere projecten. De website is tevens de plaats waar organisaties een projectaanvraag kunnen indienen, betaalverzoeken kunnen versturen en toegekende projecten kunnen afrekenen. Ook kunnen aanvragers op de website per project alle correspondentie met het fonds terugvinden. In 2019 telde de website 29.067 bezoekers, zij waren goed voor 202.060 paginaweergaven. De website wordt doorlopend gemonitord en geoptimaliseerd. Dat doen we in samenwerking met digitaal bureau Vruchtvlees.

 

Aandachtspunt voor Fonds 21 is het terugdringen van het aantal niet-passende aanvragen. In 2019 is een start gemaakt met het digitaliseren en implementeren van de vooraanvraag. Organisaties die niet eerder een toekenning van Fonds 21 hebben gehad moeten vanaf 2020 – voordat zij een aanvraag kunnen indienen – eerst een vooraanvraag indienen. Op basis van de verstrekte informatie laat Fonds 21 binnen drie weken weten of een project in beginsel voldoet aan onze voorwaarden en criteria. Met het digitaliseren van de vooraanvraag willen we het aantal niet-passende aanvragen terugdringen.

 

Fonds 21 is niet alleen financier van projecten, we zijn ook een betrokken partner en adviseur. Om ons beleid toe te lichten en kennis en informatie met anderen te delen, hebben we in 2019 onze website uitgebreid met digitale dossiers. Deze dossiers bevatten informatie over fondsinitiatieven en relevante onderwerpen voor de culturele sector en het jongerendomein. Kennis en informatie wordt per onderwerp ontsloten en geduid en voor iedereen beschikbaar gesteld.

 

In 2019 is ook gewerkt aan de digitale toegankelijkheid van de website. Fonds 21 vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot informatie en diensten die elektronisch worden aangeboden. Daarom hebben we de website laten toetsen op toegankelijkheid voor mensen met bijvoorbeeld een visuele of motorische beperking. Aan de hand van de bevindingen hebben we op een aantal punten aanpassingen doorgevoerd, waardoor de beschikbare informatie op de website beter toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

 

Naast de website informeren we onze achterban ook via een maandelijkse nieuwsbrief en via sociale media. De nieuwsbrief bevat zowel informatie die van belang is voor aanvragers als beschrijvingen van projecten die door het fonds zijn ondersteund. De nieuwsbrief telde eind 2019 ruim 1.700 abonnees. De sociale media kanalen Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn worden ingezet om kennis te delen, doelgroepen te betrekken bij de organisatie en om onze naamsbekendheid te vergroten. Het aantal volgers op Twitter groeide licht in 2019, van 5.404 naar 5.526. Op Facebook nam het aantal volgers met 4% toe naar 2.449. Op Instagram werd het fonds in 2019 gevolgd door 1.225 gebruikers ten opzichte van 1.084 gebruikers een jaar eerder. Tot slot zagen we een forse stijging in het aantal volgers op LinkedIn, van 888 naar 1.280, een stijging van 44%.

 

Naamsbekendheid

Fonds 21 werkt aan het vergroten van zijn naamsbekendheid door te adverteren in programmaboekjes, op websites of op het (bioscoop-)scherm van projecten die van ons een bijdrage ontvangen. In 2019 zijn er advertenties ontworpen voor uitingen van onder meer het Holland Festival, Nederlands Film Festival, International Film Festival Rotterdam en Oerol. Ook is in 2019 opnieuw een bioscooptrailer voor IDFA gemaakt over Fonds 21. De advertenties die bijdragen aan de zichtbaarheid van het fonds worden ontworpen door Irma Boom Office.

 

Organisatie

Medewerkers

Fonds 21 is een kleine en slagvaardige organisatie. In 2019 heeft het team weer hard gewerkt om de aanvragen binnen de gestelde termijn te behandelen en aanvragers van goede informatie te voorzien. De gemiddelde personeelsbezetting bedroeg 9.6 fte. Er zijn in 2019 drie vacatures ingevuld die ontstonden wegens vertrek van de manager financiën en bedrijfsvoering, directiesecretaris en een projectadviseur.  

 

Overzicht medewerkers per 31 december 2019:

 

Marie Hélène Cornips, algemeen directeur
Laura Teeuwisse, directiesecretaris

 

Joke Ballintijn, projectadviseur Kunst & Cultuur
Marijke Evers, projectadviseur Kunst & Cultuur
Mathilde Heijns, projectadviseur Kunst & Cultuur
Gouke Hilte, projectadviseur Kunst & Cultuur
Heleen Cousijn, projectadviseur Jongeren & Maatschappij
Rianne Koelmans, projectadviseur Jongeren & Maatschappij

 

Willemieke Bongers, projectondersteuner
Niels Lindenhovius, medewerker communicatie
Martin Bauman, controller
Yurda Toktas, medewerker financiële administratie

 

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

Bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2019

Bedragen in €

Kasstroomoverzicht over 2019

Bedragen in €

Toelichting bij de jaarrekening

1          Algemene toelichting

 

Activiteiten

De activiteiten van het fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

 

Vestigingsadres

Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

 

Verbonden partijen

Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat twee van de vier bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.

 

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

 

 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en passiva en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

 

Schattingen

De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

 

Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld.

 

 

2          Grondslagen van de waardering van activa en passiva

 

De jaarrekening 2019 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Reserves en fondsen

Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

 

Verplichtingen inzake toegezegde donaties

Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

 

De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.

 

De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 

Operationele leasing

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

 

 

3          Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

 

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

 

De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

 

De baten bestaan uit de vergoeding die Fonds 21 ontvangt van stichting Beheer SNS REAAL voor de uitvoering van haar activiteiten. De baten worden verantwoord ter hoogte van de jaarlijkse bestedingen (bestedingen aan de doestelling en uitvoeringkosten eigen organisatie). Derhalve zijn jaarlijks de lasten gelijk aan de baten.

 

Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als baten in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

 

 

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

 

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

 

Pensioenlasten

Fonds 21 heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 valt onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het Pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds SNS REAAL, die de pensioenregeling uitvoert voor de werkgevers de Volksbank en VIVAT. Fonds 21 is aangemerkt als aangesloten werkgever. De afspraken zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst die Pensioenfonds SNS REAAL heeft gesloten met Fonds 21.

 

De pensioenregeling betreft een (voorwaardelijke) middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer.

 

Het Bestuur van het Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald.

 

De dekkingsgraad van Pensioenfonds SNS REAAL bedraagt ultimo 2019 111,5% (DG UFR, voorgeschreven door DNB, 2018 109,7%)) hetgeen hoger is dan de wettelijk vereiste minimale dekkingsgraad van 104,3%. Het betreft de voorlopige cijfers van Pensioenfonds SNS REAAL.

 

 

Rente en bankkosten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

4          Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven. Het verloop is als volgt:

5          Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds. Het verloop is als volgt:

 

6          Vorderingen en overlopende activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. Van de vordering heeft  € 1.384.650 een langlopend karakter. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21. Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

Overige vorderingen

De overige vorderingen en vooruitbetaalde posten bestaan uit de huur van het eerste kwartaal 2020 en de vordering op het Pensioenfonds SNS REAAL voor de teveel betaalde pensioenpremie in 2019.

 

7          Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden, met uitzondering van de bankgarantie ad

€ 21.669 afgegeven voor de huurovereenkomst met Creative Valley.

 

8          Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2020 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

 

9          Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2020 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

 

10           Belastingen en premies

11        Overige kortlopende schulden

De overige te betalen posten bestaan onder andere uit de reserveringen voor het jaarverslag, de accountantskosten en de verlofuren.

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 

Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. In de overeenkomst die Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 hebben afgesloten zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van

Fonds 21.

 

Huurverplichtingen

Het bureau van het fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van € 93.100 per jaar. Hiervoor is als zekerheidsstelling een bankgarantie afgegeven zoals vermeld in de toelichting op de liquide middelen.

 

De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt:

Operationele leasing

Er wordt een auto en een copier geleased met als expiratiedata respectievelijk 18 december 2020 en 31 maart 2024.

 

De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

12        Baten

 

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2019 te vergoeden.

 

 

13        Besteding aan de doelstelling

14        Uitvoeringskosten eigen organisatie

De verwachte omvang van het medewerkersbestand voor 2020 is 9,2 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

 

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder ‘Kosten bestuur en commissies’ voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

 

Kosten bestuur en commissies

Bestuurders ontvangen een vast bedrag per jaar en een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.

 

Commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn.

 

 

Accountants- en advieskosten

De accountants- en advieskosten zijn gedaald door lagere uitgaven voor juridische advieskosten (invloed € 16.000). Daarentegen stegen de kosten voor de jaarrekeningcontrole met circa € 5.000.

 

 

Automatiseringskosten

De kosten voor automatisering stegen ten opzichte van 2018 met ruim € 8.000 als gevolg van een update van het softwareprogramma voor de financiële- en projectadministratie, die eenmaal per twee jaar plaatsvindt.

 

 

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten daalden, doordat de website in 2019 geheel is afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten hiervoor circa € 15.000 lager uitkwamen dan in 2018. Voorts is een deel van de inventaris en de software in 2019 geheel afgeschreven (invloed circa

€ 6.000).

 

 

Onderzoekskosten

De twee pilots die Fonds 21 heeft uitgevoerd in het kader van impactmeting, zijn in 2018 succesvol afgerond. In 2019 zijn nog kosten gemaakt ter definitieve afronding van dit project. Daarom zijn de kosten ten opzichte van 2018 sterk gedaald.

 

 

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en vastgesteld door het bestuur op 19 maart 2020.

 

 

mr. E.H. Swaab                                                                  

Voorzitter

 

mr. N. Albayrak                                                                             

Vicevoorzitter

 

drs. A.H.A. Hoevenaars                         

Bestuurslid

 

drs. J.M. Overmeer

Bestuurslid

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De statuten bevatten geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming. Door de aard van de organisatie zijn de baten en lasten over het boekjaar aan elkaar gelijk. Met inachtneming van voorgaande heeft het bestuur de jaarrekening in haar vergadering van 19 maart 2020 vastgesteld.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2019 is het Coronavirus uitgebroken, dat grote gevolgen heeft voor onder meer diverse instellingen in de sectoren waar Fonds 21 actief in is. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de gevolgen van het Coronavirus geen impact op de continuïteit en jaarrekening 2019 van Fonds 21 hebben. De gevolgen hiervan voor de jaarrekening 2020 van Fonds 21 zijn door het bestuur op dit moment niet in te schatten.

 

Colofon

Colofon

Deze site is een uitgave van Stichting Fonds 21, Utrecht

 

 

Ontwerp en technische realisatie:

 

Vruchtvlees, Den Haag

 

Beeld:

 

De gebruikte foto’s zijn afkomstig van websites van organisaties of projecten die door Fonds 21 in 2019 gesteund zijn. Diegenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot Fonds 21 wenden.